Rząd przyjął projekt reformy urzędów pracy - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rząd przyjął projekt reformy urzędów pracy

Dodano: 06 listopada 2013

Foto

Rada Ministrów przyjęła wczoraj (05.11.) projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Wzrost zatrudnienia dzięki lepszemu dostosowaniu ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych – to podstawowy cel proponowanej regulacji. Wynika on wprost z obietnicy premiera zawartej w tzw. II exposé, która dotyczył zreformowania urzędów pracy.

 

Większa skuteczność

 

Cel ten ma zostać osiągnięty przez zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez urzędy pracy na rzecz bezrobotnych, a w efekcie efektywniejsze wydatkowanie środków na ich aktywizację. Wzrost zatrudnienia ma być 

 

rezultatem ściślejszej współpracy urzędów pracy z pracodawcami i gminami oraz wykorzystania potencjału agencji zatrudnienia w aktywizacji bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. Nowe regulacje mają zapewnić wsparcie osobom dopiero wchodzącym na rynek pracy i starszym, aby się na nim utrzymały.

 

W pierwszym przypadku będą realizowane działania, które pomogą ludziom młodym w znalezieniu pracy, w drugim – służące podnoszeniu kwalifikacji przez starszych pracowników i tworzenie zachęt do ich zatrudnienia.

Poprawa efektywności

 

W związku z tym zaproponowano zmiany, dzięki którym możliwe będzie poprawienie efektywności działania urzędów pracy, poprawienie jakości usług świadczonych bezrobotnym stosownie do ich potrzeb, tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka.

 

Rząd proponuje także wsparcie pracodawców zatrudniających młodych pracowników, bezrobotnych w wieku 50 PLUS oraz wsparcie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników w postaci utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Proponowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych regulacji, dla których przewidziano inne terminy obowiązywania.

 

 

Więcej: tutaj.

 

 

 

 

Źródło, fot.: platforma.org, rzad.gov.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio