Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rada Ministrów przyjęła projekt, tzw. ustawy rekrutacyjnej

Dodano: 13 listopada 2013

Foto

Jednolite i przejrzyste zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół, korzystniejsza dla rodziców organizacja zajęć świetlicowych, zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników – to jedne z najważniejszych zmian, które wprowadza przyjęty wczoraj (12.11.) przez Radę Ministrów projekt zmian w systemie oświaty, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

 

Praca zawodowa godzona z obowiązkami rodzinnymi

 

Nowe przepisy, w ramach tzw. ustawy rekrutacyjnej, przewidują także możliwość zatrudniania w placówkach przedszkolnych osób mających przygotowanie specjalistyczne, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego, np. do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz doprecyzowanie przekazywania przez samorządy zadań oświatowych niektórym podmiotom. Proponowane zmiany przepisów dotyczących rekrutacji są podyktowane wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy uwzględniają potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi, mają na względzie potrzeby rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych dzieci i rodziców.

 

Dobre przygotowanie się na zmian

 

W projekcie nowelizacji ustawy proponuje się określenie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek. Przyjęte rozwiązania umożliwiają gminom określenie dalszych kryteriów rekrutacji, dostosowanych do lokalnych potrzeb. Zgodnie z nowymi przepisami, do placówek przedszkolnych w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców

   

gminy. Określono również procedurę odwoławczą w przypadku odmowy przyjęcia kandydata, oraz zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.
 

Rozwiązania dotyczące rekrutacji będą wprowadzane stopniowo. W roku szkolnym 2014/2015 nowe zasady rekrutacyjne będą obowiązywać przy naborach do publicznych przedszkoli. Natomiast zasadnicza część procedur rekrutacyjnych będzie obowiązywać w naborze na rok szkolny 2016/2017.

Zachowanie dłuższego okresu przejściowego pozwoli na dobre przygotowanie się na zmiany zarówno organom prowadzącym, jak i uczniom planującym swoją karierę edukacyjną.

 

Wyeliminowanie złych praktyk

 

Nowe przepisy przewidują również, że wydawcy podręczników lub firmy dokonujące obrotu podręcznikami nie będą mogły oferować, obiecywać ani udzielać szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni, w zamian za dokonanie wyboru określonego podręcznika lub dostarczenie dowodów, że doszło do jego nabycia. Wyeliminuje to niedobre praktyki nakłaniania szkół i placówek do dokonywania wyboru podręczników szkolnych i innych pomocy dydaktycznych ze względu na dodatkowe korzyści. Nauczyciele powinni wybierać podręczniki kierując się wyłącznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwościami uczniów.

 

Po wejściu w życie ustawy, gminy będą zwracać koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekunowi dziecka uczęszczającego do szkoły, do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km. Wprowadzony będzie również zakaz powierzania/przekazywania wykonywania zadań oświatowych osobie prawnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka ma udziały. W przypadku powierzenia wykonywania zadań oświatowych związkowi międzygminnemu lub związkowi powiatów muszą być stosowane przepisy dotyczące prowadzenia szkół publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym ustawa Karta nauczyciela.

 

 

Więcej: premier.gov.pl

 

 

 

Źródło, fot.: men. gov.pl, premier.gov.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio