Rozpoczęło się 58. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 58. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 08 stycznia 2014

Foto

Rządowe projekty ustaw dostosowujące polskie prawo do przepisów UE , tj. nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz zmiany w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli znalazły się w porządku obrad rozpoczętego dzisiaj 58. posiedzenia Sejmu RP. Izba zajmie się również projektem zmian w kodeksie wyborczym, dotyczącym zasad określania limitu wydatków na kampanię wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wprowadzającym przepisy ułatwiające kandydowanie do europarlamentu obywatelom państw UE mieszkającym w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami.

 

Dostosowanie prawa do dyrektywy PE

 

W pierwszym czytaniu rozpatrzymy rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1991). Projekt dostosowuje prawo do dyrektywy 2011/82/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Proponowane rozwiązania mają ułatwić wymianę informacji między Polską a innymi krajami unijnymi o polskich kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach UE i kierowcach z państw Unii łamiących prawo w Polsce, co m.in. przyspieszy ich identyfikację.

 

Projekt przewiduje utworzenie w Polsce Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK), którego zadaniem będzie wymiana informacji z punktami kontaktowymi innych państw UE. Wymieniane będą dane rejestracyjne pojazdów oraz dane ich właścicieli lub posiadaczy. Prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych KPK wejdzie w struktury nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wymieniane będą informacje, m.in. o: niestosowaniu się do ograniczenia prędkości, prowadzeniu pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dziecka bez fotelika ochronnego, niestosowaniu się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu, prowadzeniu pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

 

    

 

Projekt ma umożliwić także nakładanie mandatu karnego kredytowanego na osoby czasowo przebywające w Polsce lub nieposiadające stałego miejsca zamieszkania lub pobytu, będące obywatelami innego państwa unijnego lub posiadające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium takiego państwa. Rząd przyjął projekt 5 listopada 2013 r. Do Sejmu wpłynął on 2 grudnia 2013 r., a 10 grudnia 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni minister infrastruktury i rozwoju.

 

Nowelizacja Kodeksu wyborczego

 

W trakcie obrad zajmiemy się również dwoma projektami nowelizacji ustawy Kodeks wyborczy: rządowym (druk nr 1983) oraz komisyjnym (druk nr 1945). Propozycja wniesiona przez Radę Ministrów dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Rady 2013/1/UE w odniesieniu do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mieszkających w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. Dyrektywa zniosła wymóg przedkładania przez obywateli chcących kandydować w wyborach do PE zaświadczenia, że nie są oni pozbawieni biernego prawa wyborczego. W projekcie rząd proponuje, by dotychczas wymagane zaświadczenie zastąpić oświadczeniem, składanym przez osobę zainteresowaną startem w wyborach, że nie jest pozbawiona prawa do kandydowania do Parlamentu Europejskiego.

 

Ponadto, pierwotnie projekt zakładał powstanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych punktu kontaktowego, w którym miały być przyjmowane i przekazywane informacje niezbędne do weryfikacji oświadczeń o prawie do kandydowania w wyborach do PE. Rząd przyjął projekt 27 listopada 2013 r., a 2 grudnia 2013 r. wpłynął on do Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 12 grudnia 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Spraw Wewnętrznych, która 13 grudnia 2013 r. przyjęła projekt z poprawkami. M.in. zrezygnowano z ustanowienia punktu kontaktowego w MSW. Zamiast tego zapisano, że okręgowa komisja wyborcza będzie występować do ministra spraw wewnętrznych o informację w sprawie oświadczenia o braku pozbawienia prawa do kandydowania do PE. MSW będzie potwierdzać prawdziwość oświadczenia w państwie członkowskim, z którego pochodzi kandydat. Informacja o wyniku procedury sprawdzającej będzie niezwłocznie przekazywana okręgowej komisji wyborczej.


Natomiast komisyjny projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przewiduje zmianę sposobu wyliczania limitu wydatków komitetów wyborczych na kampanię w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obecna konstrukcja algorytmu, uzależniająca tę kwotę od liczby europosłów z poszczególnych okręgów, mogłaby uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie najbliższych wyborów do PE. Zgodnie z aktualnymi przepisami, limit wydatków jest obliczany przez pomnożenie liczby wyborców przez 60 groszy i liczbę eurodeputowanych wybieranych w okręgach, w których komitet zarejestrował listy kandydatów. Jednak ordynacja do Europarlamentu nie pozwala na określenie stałej liczby posłów do PE – liczba mandatów podczas kampanii i wynikająca z wyborów może się zmieniać. Projekt przewiduje, że liczba europosłów nie będzie uwzględniana przy ustalaniu limitu wydatków na kampanię. Wnioskodawcy wyliczają, że przy wykorzystaniu poprawionego wzoru, dla komitetu wyborczego, który zarejestruje kandydatów w całym kraju, kwota ta wyniesie około 18 mln zł. Projekt wpłynął do Sejmu 22 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Pierwsze czytanie odbyło się 6 grudnia 2013 r. na posiedzeniu Sejmu, po czym projekt został skierowany do komisji, która go przygotowała. 11 grudnia 2013 r. komisja przyjęła projekt z poprawką zmieniającą termin wejścia w życie ustawy z 14 na 7 dni od dnia ogłoszenia. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł z wielkopolski Mariusz Witczak.

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio