Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Niższy poziom państwowego długu publicznego

Dodano: 27 lutego 2014

Foto

Przebudowa systemu emerytalnego spowodowała, że relacja państwowego długu publicznego do PKB zmniejszy się. Rada Ministrów przyjęła we wtorek (25.02.) projekt zmian ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W proponowanym mechanizmie korygującym stabilizującej reguły wydatkowej przewidziano obniżenie o 7 punktów procentowych - progów relacji państwowego długu publicznego do PKB: próg 50 proc. zastąpiony zostanie progiem 43 proc., a próg 55 proc. - progiem 48 proc. Progi te będą stanowiły uzupełnienie zapisanych obecnie w ustawie o finansach publicznych progów 55 i 60 proc.

 

Ponad 130 mld długu publicznego mniej

 

Wejście w życie przepisów przebudowujących system emerytalny spowodowało, że relacja państwowego długu publicznego do PKB uległa zmniejszeniu. Było to możliwe dzięki przekazaniu przez OFE do ZUS aktywów o wartości 153,2 mld zł, które odpowiadają 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków OFE. Wartość nominalna przekazanych papierów wartościowych wyniosła łącznie 146,1 mld zł. Skarbowe papiery wartościowe, nabywane przez Skarb Państwa, zostały umorzone, w wyniku czego państwowy dług publiczny obniżył się o 130,2 mld zł, co można przełożyć na ok. 7,6 proc. PKB w 2014 r. prognozowanego w ustawie budżetowej na 2014 r. Na obniżenie długu miały wpływ nie tylko umorzone skarbowe papiery wartościowe, ale również oszczędności wynikające z kosztów ich obsługi.

 

 

Skokowe obniżenie długu publicznego i wprowadzenie reguły wydatkowej stanowią więc dwie główne przyczyny, które zdecydowały o konieczności dokonania zmian w ustawie o finansach publicznych, przyjętej przez Radę Ministrów. Państwowy dług publiczny zostanie obniżony dzięki umorzeniu skarbowych papierów wartościowych, oszczędnościom w kosztach obsługi oraz korzyściom z innych niż papiery skarbowe aktywów przekazanych przez OFE do ZUS. Należy podkreślić, że obniżenie progów o 7 p.p. wynika z niepewności, co do ostatecznego poziomu relacji państwowego długu publicznego do PKB w 2013 r., poziomu nominalnego PKB w 2014 r. oraz zakresu, w jakim ubezpieczeni skorzystają z możliwości przekazywania nowej składki do OFE.

 

Obniżenie progów ustabilizuje dług publiczny na niższym poziomie oraz zapewni wiarygodność polskiej polityki fiskalnej. Należy podkreślić, że obniżenie progów o 7 p.p. wynika z niepewności co do ostatecznego poziomu relacji państwowego długu publicznego do PKB w 2013 r., poziomu nominalnego PKB w 2014 r. oraz zakresu, w jakim ubezpieczeni skorzystają z możliwości przekazywania nowej składki do OFE.

 

Stabilizacja wydatkowa

 

W grudniu 2013 r. weszła w życie ustawa dotycząca finansów publicznych, która wprowadziła stabilizującą regułę wydatkową. Celem reguły jest ograniczenie wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, co zminimalizuje ryzyko destabilizacji finansów publicznych. Obniżenie progów ma na celu ustabilizowanie długu publicznego na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej. Kolejną zmianą jest wprowadzenie przepisu mówiącego o tym, że na potrzeby stabilizującej reguły wydatkowej wartość zasilenia funduszu emerytalnego przez Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie podlegać konsolidacji. Dzięki temu transfery środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej, które, zgodnie z prawem, mogą być wykorzystywane na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego, nie będą zaburzać działania stabilizującej reguły wydatkowej. Doprecyzowano ponadto kwestie zmian w budżecie ustalonym zastępczo przez regionalną izbę obrachunkową dokonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: premier.gov.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio