Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 63. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 12 marca 2014

Foto

Od podjęcia przez aklamację uchwały w sprawie 15. rocznicy członkostwa Polski w NATO rozpoczęło się dziś (12.03.) 63. posiedzenie Sejmu. Podczas trzydniowych obrad zajmiemy się, m.in. projekem reformy działania urzędów pracy oraz drugą transzą deregulacji. W trakcie obrad Izby zapoznamy się także z  informacją MEN-u o przygotowaniu samorządów do objęcia 6-latków obowiązkiem szkolnym oraz wnioskiem o zarządzenie referendum dotyczącego zniesienia obniżenia wieku szkolnego.

 

Dostosowane do potrzeb urzędy pracy

 

W drugim czytaniu zajmiemy się rządowym projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany mają przyczynić się do wzrostu zatrudnienia poprzez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych i ściślejszą współpracę urzędów z pracodawcami, gminami oraz agencjami zatrudnienia. Projekt zawiera, m.in. propozycję premiowania pracowników urzędów pracy w zależności od efektów ich działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Proponowana nowelizacja przewiduje też, że urzędy pracy będą ustalać profile pomocy, dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego bezrobotnego. Projekt zmienia także zasady ustalania wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie. Będą one uzależnione od efektywności działań aktywizacyjnych. Nowelizacja wprowadza też rozwiązania mające przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i ponownego zatrudnienia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Są to, m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, bony stażowe i szkoleniowe (druki nr 1949 i 2161).

 

 

Druga transza deregulacyjna

 

Także w drugim czytaniu będziemy pracować nad rządowym projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt, obejmujący 91 profesji: 82 techniczne i 9 finansowych, stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Rząd wskazuje, że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach. Na liście profesji objętych projektem są m.in. różnej specjalności architekci, a także inżynierowie - budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej. Deregulacja obejmie również, np.: urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uwolnione mają być też zawody lotnicze, np. pilot samolotowy zawodowy i liniowy, pilot śmigłowcowy zawodowy i liniowy, pilot balonu wolnego, pilot szybowcowy, radiooperator pokładowy, technik-mechanik lotniczy, technik awionik, dyspozytor lotniczy, mechanik pokładowy, skoczek spadochronowy czy nawigator lotniczy. Drugi etap deregulacji ma objąć też kilka profesji rynku finansowego, tj. osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych (druki nr 1576 i 2150).

 

   

 

Wykorzystać potencjał 6-latków

 

W trakcie posiedzenia zapoznamy się również z Informacją ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Ministerstwo przypomina, że nadrzędnym celem obniżenia wieku szkolnego jest, jak najlepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego sześciolatków, które szybko się rozwijają, chłoną wiedzę i nabywają nowe umiejętności. Zgodnie z informacją, w związku z edukacją szkolną sześciolatków gminy w latach 2009-2012 otrzymały 1 mld 448 mln zł, a w 2013 r. - 794 mln zł. Z programu rządowego Radosna Szkoła w tym okresie udzielono wsparcia w łącznej kwocie ponad 293 mln zł. Ze środków tych w 12 159 szkołach (90 proc. placówek) sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Korzysta z nich obecnie ponad 1 mln 90 tys. uczniów, w tym 28 680 uczących się w szkole sześciolatków. Ponadto w ramach Radosnej Szkoły do 2012 r. włącznie utworzono lub zmodernizowano szkolne place zabaw przy 2 649 podstawówkach. Korzysta z nich ponad 318 tys. uczniów, w tym 14 703 sześciolatki. W informacji resortu oświaty znalazły się także dane dotyczące wsparcia unijnego, z którego np. na realizację projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych przeznaczono ok. 624 mln zł, a ok. 200 mln zł na przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ponadto zgodnie z informacją, Główny Inspektor Sanitarny skontrolował w 2012 r. 7 553 podstawówki i stwierdził, że większość z nich zapewniła uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki. W dokumencie MEN przywołano również informację Rzecznika Praw Dziecka, który zbadał 94 szkoły podstawowe. Według RPD funkcjonujące rozwiązania systemowe i normy prawne dają możliwość zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym edukacji umożliwiającej harmonijny rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i społeczny (druki nr 1825 i 1897).

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio