Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Szczyt przywódców politycznych EPL w Poznaniu

Dodano: 22 kwietnia 2014

Foto

Szczyt regionalnych i lokalnych przywódców politycznych Europejskiej Partii Ludowej odbędzie się dokładnie miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (25.04.) w Poznaniu i będzie częścią oficjalnej kampanii EPL do PE. Organizatorami szczytu są Grupa EPL w Komitecie Regionów, Europejska Partia Ludowa oraz Platforma Obywatelska.

 

Głównym tematem szczytu będzie omówienie najważniejszych wyzwań, z jakimi zetknie się UE w nadchodzącej kadencji europarlamentu i KE (2014-2019).  Zjazd będzie się składał z dwóch paneli dyskusyjnych. W pierwszym, który dotyczy, m.in. unijnej polityki spójności, budżetu UE oraz uproszczenia unijnej legislacji mają wziąć udział wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska, unijny komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski, merowie Valencii – Rita Barbera Nolla oraz Pragi – Tomas Hudecek oraz premier Saksonii-Anhalt Reiner Haselhoff. Głównymi gośćmi szczytu będą premier Donald Tusk oraz kandydat na szefa Komisji Europejskiej Jean- Claude Juncker.

 


Drugi panel ma dotyczyć, m.in. pracy dla młodych ludzi, edukacji, konkurencyjności oraz wyzwań demograficznych. Tu głos za­bio­rą ko­mi­sarz UE ds. prze­my­słu i przed­się­bior­czo­ści An­to­nio Ta­ja­ni, b. pre­mier Łotwy Val­dis Do­mbro­vskis, wi­ce­pre­zes Eu­ro­pej­skie­go Banku In­we­sty­cyj­ne­go Wil­helm Mol­te­rer, głów­ny do­rad­ca premiera Ukra­iny Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka, Ostap Se­me­rak.

 

 

Więcej informacji o szczycie na stronie poznan2014.epp.eu/pl

 

 

 


Źródło, fot.: platforma.org

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio