Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 66. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 23 kwietnia 2014

Foto

Rządowe projekty ustaw o bezpieczeństwie energetycznym kraju oraz projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, to jedne z najważniejsze punktów rozpoczętego dzisiaj (23.04.) 66. posiedzenia Sejmu RP. Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia ślubowania poselskiego przez Irenę Tomaszak-Zesiuk, która objęła mandat po zmarłej posłance Krystynie Pośledniej.

 

Szybsza budowa terminalu i poprawa konkurencyjność

 

Pierwszy, rządowy projekt ustawy związanej z bezpieczeństwem energetycznym kraju zakłada wprowadzenie rozwiązań umożliwiających szybszą budowę terminalu - uproszczone mają być, m.in. procedury uzyskiwania zezwoleń administracyjnych oraz pozyskiwania gruntów niezbędnych do budowy gazoportu. Projekt rozszerza listę inwestycji towarzyszących terminalowi LNG i umożliwia budowę strategicznej infrastruktury przesyłowej, niezbędnej do jego funkcjonowania. Rząd przyjął projekt 11 lutego 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 3 marca 2014 r., a 11 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki (Druki nr 2203 i 2280).

 

   


Drugi to projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt wdraża postanowienia dyrektywy Rady 2009/119/WE nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych. Przyjęte rozwiązania mają poprawić konkurencyjność polskiego sektora naftowego przez zmianę podziału obciążeń, związanych z funkcjonowaniem systemu zapasów, między sektorem naftowym oraz organami publicznymi. Koszt funkcjonowania systemu nadal będzie obciążał podmioty sektora naftowego, jednak większą niż obecnie część obowiązków związanych z organizacją systemu zapasów interwencyjnych przejmie organ publiczny – Agencja Rezerw Materiałowych. Rząd przyjął projekt 14 stycznia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 14 lutego 2014 r. 27 lutego 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 12 marca 2014 r. Sprawozdanie przedstawi poseł Andrzej Czerwiński. (Druki nr 2149 i 2255)

 

Darmowy podręcznik

 

W trakcie obrad zajmiemy się również rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Propozycja rządu jest kolejnym etapem wdrażania projektu „darmowy podręcznik”. Projekt nowelizacji ustawy oświatowej umożliwia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dostęp do bezpłatnych podręczników, innych materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Ponadto, projekt zmienia, m.in. warunki dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Podręczniki będą wypożyczane uczniom, zaś ćwiczenia zostaną im przekazane na stałe. Podręczniki i materiały edukacyjne mają służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom. Projekt nakłada na ministra edukacji obowiązek wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć za zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I-III. Podręcznik ten nie będzie obowiązkowy. Uczniowie będą mogli korzystać z innego, jeżeli jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę. Podręczniki mają trafiać do szkół stopniowo. W roku szkolnym 2014/2015 program obejmie klasy I, w roku 2015/2016 klasy II, a w roku 2016/2017 klasy trzecie.

 

Projekt wprowadza także zasadę, że podręcznik lub inne materiały edukacyjne będą wybierali wspólnie nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. W klasach I-III szkoły podstawowej dotyczy to nauczania zintegrowanego, a na wyższych etapach edukacji – poszczególnych przedmiotów. W sytuacjach spornych decyzję ma podejmować dyrektor szkoły. Wybór ten ma być ponadto opiniowany przez radę rodziców. Informacja o stosowanych w danym roku szkolnym podręcznikach i materiałach edukacyjnych oraz ćwiczeniowych będzie podawana do publicznej wiadomości. Ponadto projekt wprowadza dotację celową dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja na zakup podręczników do nauczania języka obcego, materiałów edukacyjnych do jego nauczania lub materiałów ćwiczeniowych dla klas I-III szkoły podstawowej, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej i podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich klas gimnazjum. Program ten ma być wdrażany etapami – w 2014 r. ma objąć uczniów I klasy podstawówki. Rząd szacuje, że w latach 2014-2023 koszt wprowadzenia nowych rozwiązań wyniesie 3,8 mld zł. Projekt wprowadza też zmiany w warunkach dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Zakazane będzie zamieszczanie w podręcznikach ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania.

 

Rząd przyjął projekt 15 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 18 kwietnia lutego 2014 r.  22 kwietnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. (Druk nr 2315)

 

 

Ograniczanie biurokracji

 

Podczas posiedzenia zajmiemy się także rządowym projektem ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Projekt wprowadza jednolite wzory wniosków, przygotowanych w formie dokumentów elektronicznych, w niektórych procedurach administracyjnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Celem zmian jest przyspieszenie i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Standaryzacja wniosków stanowi pierwszy etap porządkowania procedur administracyjnych związanych z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Rząd planuje wprowadzenie 68 wzorów wniosków, które będą wykorzystywane w sytuacjach opisanych w 22 ustawach. Wzory wniosków będą precyzyjnie określać zakres danych wymaganych dla określonej procedury i zawierać wskazania, jakie dokumenty należy dołączyć. Propozycja ta ma ograniczyć liczbę urzędowych wezwań do uzupełnienia braków, co zdaniem rządu znacząco przyspieszy załatwianie spraw administracyjnych. Za udostępnienie wniosków będą odpowiedzialni właściwi ministrowie. Po wejściu w życie zmian przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej. Wzory wniosków w postaci elektronicznej będą zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Repozytorium znajduje się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Wzory wniosków będą dostępne też m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu.

 

Rząd przyjął projekt 14 stycznia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 29 stycznia 2014 r. 4 lutego 2014 r. został on skierowany do pierwszego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Pierwsze czytanie odbyło się 12 marca br. Sprawozdanie komisji przedstawi wielkopolski poseł Adam Szejnfeld. (Druki nr 2123 i 2281)

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio