Rozpoczęło się 67. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 67. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 07 maja 2014

Foto

Projekty dotyczące eksploatacji złóż gazu łupkowego oraz prace nad, tzw. trzecią transzą deregulacji ułatwiającą dostęp do 101 zawodów regulowanych, to najistotniejsze punkty rozpoczętego dzisiaj (07.05.) trzydniowego posiedzenia Sejmu RP. Podczas posiedzenia wysłuchamy także informacji szefa MSZ Radosława Sikorskiego o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 r. i przeprowadzimy debatę w tej sprawie.

 

 

Większe bezpieczeństwo energetyczne

 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania umożliwiające racjonalne gospodarowanie przez państwo złożami węglowodorów: gazem ziemnym, w tym  łupkowym, oraz ropą naftową. Według rządu nowe regulacje mają ułatwić i przyspieszyć prace poszukiwawcze i wydobywcze służące pozyskiwaniu węglowodorów, czego efektem będzie większa podaż gazu ziemnego, m.in. z łupków, oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Projekt wprowadza jedną koncesję, na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie, która obejmie wszystkie fazy działalności: poszukiwawczą, rozpoznawczą i wydobywczą. Koncesja co do zasady przyznawana będzie w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Zgodnie z projektem, o koncesję będzie mogło ubiegać się kilka podmiotów łącznie, gdy złożą wspólnie jedną ofertę w przetargu i wskażą operatora. Koncesja będzie udzielana na 10 - 30 lat.

 

Projekt daje przedsiębiorcom możliwość rozpoczęcia wydobycia węglowodorów już w trakcie fazy poszukiwania i rozpoznawania (po udokumentowaniu części złoża) przy jednoczesnym prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w pozostałej części objętej koncesją, jednak nie dłużej niż do zakończenia etapu poszukiwania i rozpoznawania. Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być możliwość wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych na podstawie zgłoszenia. Łatwiej będzie też uzyskać decyzję środowiskową - przed decyzją o rozpoczęciu wierceń. W projekcie zastąpiono dwie dokumentacje: geologiczną złoża węglowodorów i projektu zagospodarowania złoża - jedną: dokumentacją geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów. Projekt wprowadza też nowy podział wpływów z podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów. Oprócz dotychczasowych beneficjentów: gmin oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wpływów korzystały będą także powiaty i województwa.

 

Rząd przyjął projekt 11 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 23 kwietnia 2014 r., a 29 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni minister środowiska Maciej Grabowski. (Druk nr 2352)

 

   

 

Sprawiedliwy podział zysków


Celem drugiej propozycji rządu - projektu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw - jest wprowadzenie trwałych i przejrzystych regulacji, mających zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w wydobycie węglowodorów. Chodzi też o zapewnienie sprawiedliwego podziału zysków z wydobycia kopalin - gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej - między państwem a przedsiębiorcami. Projekt zwiększa poziom tzw. renty surowcowej, tj. podatków lub innych opłat, do ok. 40 proc. Przedsiębiorcy z sektora wydobycia węglowodorów będą dodatkowo płacić dwa nowe podatki. Pierwszym z nich jest podatek od wydobycia niektórych kopalin, dotyczący wydobycia gazu ziemnego (w tym łupkowego) i ropy naftowej. Stawka tego podatku będzie zależeć od rodzaju eksploatowanego złoża, np. w przypadku gazu ziemnego ze złoża konwencjonalnego wyniesie 3 proc. wartości wydobytego surowca, a ze źródła niekonwencjonalnego (łupków) - 1,5 proc. Wprowadzony zostanie też specjalny podatek węglowodorowy w wysokości od 0 do 25 proc., zależnej od relacji przychodów do wydatków. Jeśli wydobycie nie przyniesie zysku lub przychody nie będą 1,5 raza większe od poniesionych wydatków, to firma nie zapłaci tego podatku. W przypadku przekroczenia tego progu, podatek wzrośnie proporcjonalnie do stopy zysku. Zgodnie z projektem nowe podatki będą pobierane od 2020 r. Odstąpienie od ich poboru od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2015 r., ma stymulować rozwój inwestycji w sektorze wydobycia węglowodorów oraz ograniczyć obciążenia fiskalne obecnych inwestycji. Podatek od wydobycia niektórych kopalin nie będzie pobierany w przypadku odwiertów o bardzo niskiej produktywności, tj. m.in. takich, z których miesięczne wydobycie gazu ziemnego nie przekracza równowartości 1100 MWh.

 

Rząd przyjął projekt 11 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 23 kwietnia 2014 r. 29 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni minister finansów Mateusz Szczurek. (Druk nr 2351)

 

Trzeci etap deregulacji

 

Podczas posiedzenia będziemy również pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Ta propozycja stanowi trzeci etap deregulacji i zakłada otwarcie 101 zawodów poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). Trzeci projekt deregulacyjny dotyczy profesji związanych m.in. z ochroną przeciwpożarową (np. inżynier pożarnictwa), rynkiem kapitałowym i towarowym oraz rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. To również zawody rzecznika patentowego, rusznikarza, tłumacza przysięgłego, muzealnika, profesje z dziedziny konserwacji zabytków, a także zawody geologiczne i górnicze. Według rządu rozwiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych spowodują wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Powinny też uwolnić nowe miejsca pracy. Deregulacja zmniejszy obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca podkreśla, że z regulowanym dostępem do zawodów wiążą się negatywne konsekwencje dla rynku pracy i konsumentów. Bariery w dostępie do zawodu ograniczają liczbę osób go wykonujących, czyli zmniejszają konkurencję między nimi. Efektem takiej sytuacji jest zmniejszenie presji na obniżanie cen i ograniczenie bodźców do innowacji.

 

 

Rząd przyjął projekt 11 marca 2014 r. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 15 kwietnia 2014 r., a 23 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi minister sprawiedliwości Marek Biernacki. (Druk nr 2331)

 

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski, ms.org.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio