Trwa 68. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Trwa 68. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 29 maja 2014

Foto

Wprowadzenie darmowych podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, propozycje nowelizacji Kodeksu wyborczego czy projekt nowelizacji Konstytucji, który ma uniemożliwić prywatyzację i komercjalizację lasów państwowych, to tylko najistotniejsze tematy, kończącego się dzisiaj (30.05.) trzydniowego posiedzenia Sejmu RP.

 

Ponadto, wczoraj w przerwie posiedzenia zebrało się Zgromadzenie Narodowe, które uchwaliło Regulamin ZN, zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta RP 4 czerwca br., w związku z 25. rocznicą pierwszych wolnych wyborów.

 

Darmowy podręcznik

 

W pierwszym dniu posiedzenia rozpatrzyliśmy pilny rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ta propozycja jest kolejnym etapem wdrażania projektu „darmowy podręcznik”. Umożliwia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dostęp do bezpłatnych podręczników i innych materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Podręczniki będą wypożyczane uczniom, zaś ćwiczenia zostaną im przekazane na stałe. Podręczniki i materiały edukacyjne mają służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom. Projekt nakłada na ministra edukacji obowiązek wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć za zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I-III. Podręcznik ten nie będzie obowiązkowy. Uczniowie będą mogli korzystać z innego, jeżeli jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę.

 

Podręcznik lub inne materiały edukacyjne będą wybierali wspólnie nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. W sytuacjach spornych decyzję będzie podejmował dyrektor szkoły. Wybór ten ma być ponadto opiniowany przez radę rodziców oraz radę pedagogiczną. Informacja o stosowanych w danym roku szkolnym podręcznikach i materiałach edukacyjnych oraz ćwiczeniowych będzie podawana do publicznej wiadomości. Ponadto projekt wprowadza dotację celową dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja m.in. na zakup podręczników do zajęć z języka obcego, materiałów edukacyjnych do jego nauczania oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I-III szkoły podstawowej.

 

 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 24 kwietnia 2014 r., po czym nad propozycjami zmian w przepisach pracowali posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 21 maja 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami i wnioskami mniejszości. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Katarzyna Hall. W czasie drugiego czytania do projektu zostały zgłoszone poprawki. Zajmą się nimi posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. (Druki nr 2315, 2391, 2391-A)

 

Ułatwienia dla wyborców

 

Zajęliśmy się także projektem wniesionym przez grupę posłów KP Platforma Obywatelska, który m.in. wprowadza ułatwienia dla wyborców. Projekt rozszerza możliwość głosowania korespondencyjnego na wszystkich wyborców. Obecnie taką możliwość mają tylko osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą. Zainteresowani tą formą oddania głosu będą musieli tylko z wyprzedzeniem zgłosić to w gminie.  Projekt zakłada także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Chodzi, m.in. o skrócenie z 14 do 5 dni przed wyborami terminu na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez niepełnosprawnego lokalu. To także umożliwienie wyboru lokalu do głosowania spośród wszystkich lokali na obszarze gminy, a nie tylko spośród tych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wśród proponowanych udogodnień jest też zwiększenie liczby lokali wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych do 2/5.

 

Proponujemy także, m.in. zmiany w zakresie finansowania komitetów wyborczych i ich rozliczania. Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła przyjąć sprawozdanie finansowe z zastrzeżeniami, jeśli suma zakwestionowanych środków nie przekroczy 1 proc. ogółu przychodów komitetu. Obecnie w każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości następuje odrzucenie tego dokumentu.

 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 23 października 2013 r. na posiedzeniu plenarnym. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która 23 kwietnia 2014 r. zaproponowała poprawki dotyczące m.in. wyłączenia z głosowania korespondencyjnego wyborów samorządowych. Sprawozdawcą komisji był poseł Robert Kropiwnicki. Podczas drugiego czytania do projektu zostały zgłoszone poprawki. Rozpatrzy je Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. (Druki nr 1786 i 2334)

 

 

Dostosowanie Kodeksu wyborczego


Kolejny projekt przygotowany przez grupę posłów KP PO został rozpatrzony w pierwszym czytaniu. Dostosowuje on Kodeks wyborczy do wymogów Konstytucji RP i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Chodzi o tryb wygaszania mandatu wójta z powodu trwałej niezdolności do sprawowania urzędu. Zgodnie z projektem o trwałej niezdolności miałaby rozstrzygać, w drodze uchwały, rada gminy. Uchwała będzie podejmowana po zasięgnięciu opinii lekarza orzecznika ZUS. Z wnioskiem o podjęcie uchwały w tej sprawie będzie mógł wystąpić wójt, grupa radnych oraz wojewoda.

 

Dodatkowo przed podjęciem uchwały wójt będzie miał możliwość złożenia wyjaśnień. Jeśli rada gminy podejmie uchwałę o trwałej niezdolności wójta do sprawowania urzędu, wygaśnięcie mandatu stwierdzałby komisarz wyborczy w drodze postanowienia. Uchwałę rady i postanowienie komisarza będzie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Sąd będzie miał 14 dni na rozpatrzenie skargi. Skargę na uchwałę rady i postanowienie komisarza będzie mógł wnieść zainteresowany wójt za pośrednictwem komisarza wyborczego. Natomiast prawo zaskarżenia uchwały rady gminy będzie przysługiwać zainteresowanemu wójtowi, wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu. W tym przypadku skarga będzie wnoszona za pośrednictwem rady gminy. Obecnie przesłanką wygaszenia mandatu jest orzeczenie o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS.

 

Projekt uzasadnił poseł Witold Pahl. Nad propozycjami zmian będą pracować teraz członkowie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. (Druk nr 2337)

 

Lasy dla wszystkich

 

Pracowaliśmy również w pierwszym czytaniu nad poselskim projektem ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcy chcą dodać do ustawy zasadniczej art. 74a w rozdziale II, poświęconym ochronie środowiska i bezpieczeństwu ekologicznemu. Autorzy projektu proponują, aby lasy państwowe podlegały szczególnej ochronie oraz stanowiły dobro wspólne. Zgodnie z projektem, lasy państwowe nie będą mogły podlegać przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Obecnie wyjątki określa ustawa o lasach. Sprzedaż lasów państwowych wymaga zgody dyrektora generalnego lasów i może odbywać się, m.in w przypadku regulacji granicy polno-leśnej oraz nieprzydatności gruntów na potrzeby gospodarki leśnej. Projekt zawiera też propozycję, aby lasy państwowe dostępne były dla wszystkich. Zasady dostępu do lasów określałaby odrębna ustawa. Zdaniem wnioskodawców wyłącznie zmiana konstytucji na stałe zagwarantuje ochronę lasów m.in. przed komercjalizacją i prywatyzacją oraz bezpieczeństwo ekologiczne państwa.

 

 

Projekt wpłynął do Sejmu 13 marca 2014 r. z inicjatywy: klubów PO, PSL, SLD oraz posłów niezrzeszonych. 12 maja br. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadnił poseł Józef Zych. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuje by projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W dyskusji zgłoszony został wniosek o skierowani projektu wyłącznie do Komisji Nadzwyczajnej do zmiany Konstytucji, która zostanie w tym celu powołana. W tej sprawie przystąpimy do głosowania dziś w bloku głosowań. (Druk 2374)

 

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski, platforma.org

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio