69. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

69. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 06 czerwca 2014

Foto

Kompleksowa nowelizacja Kodeksu karnego, której głównym celem jest zmiana struktury orzekanych kar, to tylko jedna z propozycji zmian w prawie, którą zajmujemy się podczas rozpoczętego wczoraj (05.06.) trzydniowego posiedzenia Sejmu RP. W trakcie obrad pracować będziemy także nad projektem dotyczącym ochrony Znaku Polski Walczącej-kotwicy.

 

Pierwszy dzień 69. posiedzenia rozpoczęliśmy od ślubowań poselskich osób obejmujących mandaty po posłach, którzy zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego. Wśród nowych parlamentarzystów znalazło się sześcioro nowych posłów Platformy Obywatelskiej: Aldona Janina Młyńczak, Beata Małgorzata Rusinowska, Jan Antoni Rzymełka, Andrzej Smirnow, Aleksander Sosna oraz Michał Stuligrosz.

 

                    
 

 

Naprawa systemu karnego


Projekt rządowy, to największa nowelizacja kodeksu karnego od jego przyjęcia w 1997 r. Zdaniem rządu zaproponowane rozwiązania zmierzają do gruntownej naprawy funkcjonowania systemu karnego. Głównym celem nowelizacji części ogólnej Kodeksu karnego jest zmiana struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie częstotliwości skazywania na karę więzienia w zawieszeniu. Zdaniem rządu, zaproponowane kary będą bardziej odstraszające i dolegliwe, a zarazem bardziej proporcjonalne do popełnionego czynu. Zawieszona będzie mogła być wyłącznie kara więzienia nieprzekraczająca roku. Rząd skraca także okres próby - proponuje, by było to od roku do 3 lat. Projekt zakazuje ponadto orzekania warunkowego zawieszenia kary więzienia w przypadku nadzwyczajnego jej złagodzenia bądź w przypadku multirecydywistów. Wobec drobnych przestępców częściej miałaby być orzekana grzywna lub kara ograniczenia wolności. Wobec średniej przestępczości – zarówno kary wolnościowe, izolacyjne oraz mieszane. Natomiast wobec przestępców ciężkich, zawodowych, ma być możliwe orzekanie kar surowszych niż obecnie (podniesienie górnej granicy kary pozbawienia wolności z 15 na 20 lat).

 

W przypadku kary ograniczenia wolności projekt wydłuża do dwóch lat okres, na jaki będzie można ją orzekać oraz na nowo określa katalog obowiązków z nią związanych. Kara ta będzie mogła być łączona z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne oraz potrącaniem od 10 do 25 proc. wynagrodzenia na cel społecznie użyteczny. Ponadto sąd będzie mógł objąć skazanego na tę karę dozorem elektronicznym w wymiarze do 12 godzin dziennie przez okres nieprzekraczający roku. Projekt wprowadza nową instytucję kary mieszanej, w której przestępca będzie skazywany na krótką karę pozbawienia wolności (bezwzględną lub w zawieszeniu) a następnie będzie odbywać karę ograniczenia wolności do 2 lat. Projekt zmienia też przepisy dotyczące przepadku korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa. Możliwa ma być tzw. konfiskata rozszerzona, obejmująca także mienie, które sprawca już wprowadził do obrotu. Rząd proponuje ponadto zmianę w przepisach regulujących tzw. środki zabezpieczające. Będą one stosowane wobec osób niepoczytalnych, z ograniczoną poczytalnością, sprawców niektórych przestępstw, którzy - ze wzglądu na zaburzenie sfery woli - stanowią zagrożenie społeczne. Rząd proponuje, by zasadnicza część reformy weszła w życie 1 lipca 2015 r.

 

Projekt wpłynął do Sejmu 15 maja 2014 r. 20 maja 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki. (Druk nr 2393)

 

 

Kotwica- Znak Polski Walczącej

 

Rozpatrzyliśmy także poselski projekt nowelizacji ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Projekt ma na celu objęcie ochroną prawną Znaku Polski Walczącej – Kotwicy. Działania te mają pozwolić na zachowanie historycznej wartości i patriotycznego charakteru tego Znaku. Projektowane przepisy mają go też ochronić przed wykorzystywaniem niezgodnie z wartościami, których jest symbolem. Projekt wprowadza ochronę Znaku poprzez ustanowienie go dobrem ogólnonarodowym podlegającym ochronie prawnej na zasadach przewidzianych dla dóbr osobistych. Działania, których celem jest ochrona Znaku, mają być obowiązkiem ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanym z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zgodnie z projektem, do zadań Rady ma należeć czuwanie nad ochroną Znaku oraz inicjowanie i koordynacja działań związanych z jego upamiętnieniem.

 

 

Projekt wpłynął do Sejmu 20 czerwca 2013 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PO i PSL. Był odpowiedzią na postulaty, m.in. Związku Powstańców Warszawskich. 21 czerwca 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie 9 lipca 2013 r., a następnie powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała projekt. W przyjętym 29 maja 2014 r. sprawozdaniu komisja proponuje przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zmieniła tytuł projektowanej ustawy na ustawę o ochronie Znaku Polski Walczącej. Komisja proponuje uznanie tego symbolu walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej za dobro ogólnonarodowe i objęcie go ochroną należną historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja proponuje też, żeby otaczanie Znaku czcią i szacunkiem było prawem i obowiązkiem każdego obywatela. W projekcie znalazł się także przepis, przewidujący karę grzywny za publiczne znieważanie Znaku. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska. (Druki nr 1492 i 1517)

 

Tajna część posiedzenia

 

Trzeci dzień posiedzenia Sejmu, po przerwie, odbędzie się we wtorek (10.06.). Tego dnia zaplanowana jest tajna część posiedzenia (druk nr 2164), a po jego zakończeniu odbędą się głosowania.

 

 

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski, platforma.org, Krzysztof Kaczanowski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio