Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zakończyło się 69. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 10 czerwca 2014

Foto

Wprowadzenie ułatwień dla firm poszukujących i wydobywających gaz łupkowy to tylko jedna z decyzji, którą podjęliśmy dziś (10.06.) podczas ostatniego dnia 69. posiedzenia Sejmu RP. Uchwaliliśmy także m. in. ustawę o ochronie Znaku Polski Walczącej oraz przepisy rozszerzające możliwość głosowania korespondencyjnego.

 

W utajnionej części dzisiejszych obrad rozpatrzyliśmy również sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Kamińskiego. W głosowaniu Sejm nie uchylił mu immunitetu.

 

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

 

Przyjęta dziś nowelizacje ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, wprowadzają rozwiązania umożliwiające racjonalne gospodarowanie przez państwo złożami węglowodorów: gazem ziemnym, w tym  łupkowym, oraz ropą naftową. Nowe regulacje mają ułatwić i przyspieszyć prowadzenie prac poszukiwawczych i wydobywczych służących pozyskiwaniu węglowodorów, czego efektem będzie zwiększenie podaży gazu ziemnego, w tym łupkowego. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nowelizacja wprowadza jedną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złoża. Dotychczas na każdą z tych faz działalności potrzebna była odrębna. Koncesja będzie przyznawana przez Ministra Środowiska w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Koncesja będzie mogła być przyznana bez przetargu, jeśli wcześniej w drodze przetargu nie udało się wyłonić podmiotu, który otrzyma koncesję. Koncesja będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat. Nowelizacja wprowadza też obowiązek ustanowienia zabezpieczenia m.in. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji. Zabezpieczenie nie będzie mogło przekroczyć równowartości 20 proc. wysokości kosztów prac geologicznych.

 

 

Ustawa przewiduje ponadto szereg ułatwień dla przedsiębiorców zajmujących się  poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Daje przedsiębiorcom m.in. możliwość rozpoczęcia wydobycia surowca już w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania. Ponadto będą oni mogli m.in. wykonywać badania geofizyczne w celu zbadania struktur geologicznych wyłącznie na podstawie zgłoszenia. W nowelizacji przewidziano także ułatwienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych przez przedsiębiorców. Ustawa wprowadza nowy podział wpływów z podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów. Oprócz gmin oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wpływów będą korzystały także powiaty i województwa. W celu należytego zabezpieczenia uprawnień Skarbu Państwa, jako właściciela złóż, nowelizacja wzmacnia uprawnienia kontrolne organów nadzoru górniczego oraz inspekcji ochrony środowiska. Przewiduje również monitorowanie przez Ministra Środowiska wykonywania koncesji. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

 

Znak Polski Walczącej

 

Ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej uznaje powstańczą kotwicę, symbol walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, za dobro ogólnonarodowe i obejmuje go ochroną należną historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą, otaczanie znaku czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela. Ustawa przewiduje także karę grzywny za publiczne znieważanie Znaku Polski Walczącej. Przyjęty przez posłów akt prawny będzie następnie rozpatrywany w Senacie. Projekt wpłynął do Sejmu 20 czerwca 2013 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PO i PSL. Był odpowiedzią na postulaty, m.in. Związku Powstańców Warszawskich.

 

 

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich

 

Uchwaliliśmy również nowelizację Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych ustaw, która m.in. wprowadza ułatwienia dla wyborców. Nowe przepisy rozszerzają możliwość głosowania korespondencyjnego na wszystkich wyborców. Dotychczas taką możliwość miały tylko osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą. Zainteresowani tą formą oddania głosu będą musieli tylko z wyprzedzeniem zgłosić to w gminie. Pakiet wyborczy wyborca będzie mógł odebrać w urzędzie gminy, albo zostanie on przesłany bezpośrednio do jego domu. Z głosowania korespondencyjnego będą wyłączone wybory do organów stanowiących samorządu oraz wybory wójta, a podczas najbliższych wyborów samorządowych takie głosowanie w ogóle nie będzie możliwe. Nowelizacja wprowadza także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Chodzi m.in. o skrócenie z 14 do 5 dni przed wyborami terminu na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez niepełnosprawnego lokalu. To także umożliwienie wyboru lokalu do głosowania spośród wszystkich lokali na obszarze gminy, a nie tylko spośród tych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wśród  przyjętych udogodnień jest też zwiększenie liczby lokali wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Powinna ona wynosić co najmniej: 1/5 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie do końca 2014 r. , do końca 2015 r. – 1/3 wszystkich lokali, a do 31 grudnia 2016 r. – 2/5 wszystkich lokali. Od 1 stycznia 2017 r. ma ich być co najmniej połowa. Nowelizacja przewiduje także m.in. zmiany w zakresie finansowania komitetów wyborczych i ich rozliczania. Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła przyjąć sprawozdanie finansowe z zastrzeżeniami, jeśli suma zakwestionowanych środków nie przekroczy 1 proc. ogółu przychodów komitetu. Do tej pory w każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości następowało odrzucenie tego dokumentu. Teraz nowelizacja będzie rozpatrywana w Izbie drugiej.

 

 

 

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski, Krzysztof Kaczanowski

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio