Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 72. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 22 lipca 2014

Foto

Od uczczenia chwilą ciszy osób, które zginęły w obwodzie donieckim na Ukrainie wskutek zestrzelenia 17 lipca 2014r. samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych, rozpoczęliśmy dziś (22.07.) czterodniowe obrady Sejmu RP. Zdecydowaliśmy także o skierowaniu do pierwszego czytania wniosku o powołanie komisji śledczej ds. likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Za utrzymaniem tego punktu w porządku obrad zagłosowało 272 posłów.

 

Komisja ds. likwidacji WSI

 

Zgodnie z propozycją Twojego Ruchu, komisja śledcza miałaby zbadać okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych i weryfikacji ich kadr oraz stworzeniu i publikacji raportu z weryfikacji WSI czyli, tzw. raportu Macierewicza, a także samej weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną od 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.; komisja miałaby też zbadać skutki tych działań.

 

Wnioskodawcy postulują, aby komisja śledcza oceniła, m.in. jakość uchwalonego prawa dot. likwidacji WSI, materialne i niematerialne szkody wyrządzone osobom, których nazwiska znalazły się w raporcie z weryfikacji WSI, zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa w wyniku opublikowania informacji o pracy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, koszty funkcjonowania Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Macierewicza i Jana Olszewskiego, materialne i niematerialne straty ponoszone przez Polskę w wyniku opracowania raportu przez Macierewicza i jego opublikowania przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

Projekt wpłynął do Sejmu 10 stycznia 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP TR i KP SLD. 13 maja 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które zostało zaplanowane na piątek. (Druk nr 2387)

 

  

 

Pakiet kolejkowy


Także dziś, w porannym bloku głosowań, uchwaliliśmy nowelizację trzech ustaw wchodzących w skład, tzw. pakietu kolejkowego. Pierwsza z rządowych propozycji to projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zapewnienie pacjentom onkologicznym kompleksowego i bardziej skutecznego leczenia oraz lepsze wykorzystanie środków na nie przeznaczonych. Projekt ma również skrócić kolejki osób oczekujących na świadczenia specjalistyczne, zmienić sposób zarządzania procesem zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawić funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Projekt przewiduje systemowe zmiany dotyczące zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, obejmujące, m.in. stworzenie odrębnej listy pacjentów onkologicznych. Dzięki temu pacjent uzyska kompleksową opiekę na każdym etapie choroby nowotworowej, np. zapewnienie określonych terminów na wykonanie diagnostyki onkologicznej. Projekt zakłada też, m.in. wprowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dzięki karcie wszystkie informacje o przebiegu leczenia będą dostępne w jednym miejscu, a wgląd do nich będą mieli wszyscy lekarze zaangażowani w proces diagnostyki i leczenia. W myśl projektu, nastąpi przesunięcie ciężaru opieki zdrowotnej z lekarzy specjalistów i hospitalizacji na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Diagnostyka onkologiczna będzie odbywać się w obrębie jednego podmiotu leczniczego.

 

Ponadto, projekt ma poprawić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zmiany zasad prowadzenia list oczekujących i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Listy będą prowadzone w postaci elektronicznej i monitorowane przez NFZ. Projekt przewiduje również wydłużenie okresu, na jaki są zawierane umowy z NFZ, co najmniej do 5 lat w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i 10 lat w przypadku leczenia szpitalnego. Proponowana nowelizacja umożliwia też wypisanie recepty przez lekarza bez konieczności osobistego badania pacjenta. Ponadto, projekt wprowadza zmiany dotyczące powoływania i odwoływania prezesa NFZ, dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz rad oddziałów wojewódzkich NFZ. W Radzie NFZ znajdzie się przedstawiciel organizacji pacjentów.

 

Poprawki zgłoszone do projektu w drugim czytaniu dotyczą m.in. upoważnienia ministra zdrowia do określenia w rozporządzeniu maksymalnego okresu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych – miałby on przy tym kierować się potrzebą zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej udzielanej w racjonalnym terminie. Podczas drugiego czytania zaproponowano także m.in., aby do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz do postępowań o zawarcie umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego, wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizacji, stosowane były przepisy dotychczasowe. (Druki nr 2505, 2589 i 2589-A )

 

 

Większe uprawnienia pielęgniarek i położnych

 

Kolejne zaproponowane rozwiązania zwiększają uprawnienia pielęgniarek i położnych. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw pielęgniarki i położne będą mogły udzielać samodzielnie niektórych świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych. Rząd proponuje, by pielęgniarki i położne, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku  pielęgniarstwo i położnictwo, mogły, po ukończeniu specjalistycznego kursu, samodzielnie ordynować leki, z wyjątkiem zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Osoby te będą także uprawnione do ordynowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych. Mają mieć także prawo do wystawiania na nie zleceń lub recept.

 

Z kolei pielęgniarki i położne z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły, po ukończeniu specjalistycznego kursu, na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia. Mają być także uprawnione do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne, z wyjątkiem tych, które są związane z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta. Ponadto rząd proponuje, by w przypadku pacjentów kontynuujących leczenie związane z chorobą przewlekłą możliwe było wystawianie recept przez pielęgniarki i położne bez tzw. osobistego kontaktu z pacjentem. Ponadto receptę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez pacjenta lub inną osobę.

 

Na etapie drugiego czytania posłowie zaproponowali m.in., by uprawnieniami przewidzianymi zgodnie z pierwotnym projektem dla pielęgniarek i położnych, które ukończyły odpowiednie studia drugiego stopnia objąć także te pielęgniarki i położne, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Posłowie zaproponowali też, by uprawnieniami przewidzianymi dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo objąć także pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. (Druki nr 2504, 2588 i 2588-A)

 

 

Wzmocniona rola konsultanta


W pakiecie kolejowym jest też projekt nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Celem projektu jest wzmocnienie roli konsultantów jako doradców ministra zdrowia i wojewodów oraz zapewnienie przejrzystości wykonywania zadań przez konsultantów. Zdaniem rządu proponowane regulacje są wyrazem dbałości o bezstronność konsultantów i niezależność wyrażanych przez nich opinii. Projekt zakłada, że konsultantem będzie specjalista z określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, dający rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań.

 

Zgodnie z projektem, wszyscy konsultanci oraz kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenia, ujawniając informacje, dotyczące ewentualnych konfliktów interesów między pracą konsultanta a inną działalnością, którą prowadzą. Konsultanci krajowi będą składali je ministrowi zdrowia, a konsultanci wojewódzcy – wojewodom. Oświadczenia będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. W oświadczeniu znajdą się m.in. informacje dotyczące członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Specjaliści poinformują, czy są przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw produkujących lub wprowadzających do obrotu m.in. leki i substancje przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych. Kandydat na konsultanta będzie składał oświadczenie w ciągu 7 dni od przedstawienia jego kandydatury organowi powołującemu, natomiast konsultant powołany przed zmianą przepisów – w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie proponowanej nowelizacji.

 

Konsultant będzie również zobowiązany do podania informacji o korzyściach powyżej 380 zł, w tym o wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające. Będzie miał na to 14 dni. W drugim czytaniu zaproponowano m.in. poprawkę modyfikującą zapis dotyczący wymaganej od konsultanta rękojmi należytego i bezstronnego wykonywania zadań. Miałby on wykazywać się osiągnięciami organizacyjnymi, dydaktycznymi i naukowymi w danej dziedzinie medycyny i właściwą postawą etyczną, dającymi rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta. (Druki nr 2503, 2587 i 2587-A)

 

Projekty wpłynęły do Sejmu 18 czerwca 2014 r. Pierwsze czytanie odbyło się 24 czerwca 2014 r., po czym projekty trafiły do Komisji Zdrowia. 11 lipca 2014 r. przeprowadzono drugie czytanie, podczas którego do projektów zostały zgłoszone poprawki.

 

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło, fot. sejm.gov.pl, PAP, premier.gov.pl, platforma.org, facebook.com/kancelaria_premiera, Krzysztof Białoskórski

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio