Świetnie przygotowane wydawanie środków z UE - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Świetnie przygotowane wydawanie środków z UE

Dodano: 08 września 2014

Foto

Polska jest świetnie przygotowana do wydawania środków z Unii Europejskiej do 2020r. Taki wniosek płynie z najnowszego, opublikowanego 8 września raportu NIK na temat wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020. W tych przygotowaniach wyprzedzają nas tylko dwa kraje Niemcy i Dania.

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju należycie zaplanował, zorganizował, koordynował i realizował proces przygotowań do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Podjęte działania umożliwiły przygotowanie i przekazanie do Komisji Europejskiej projektu umowy partnerstwa oraz projektów krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Działania związane z opracowaniem projektu umowy partnerstwa były skuteczne i doprowadziły do przedłożenia dokumentu Komisji Europejskiej w obowiązującym terminie - stwierdza raport NIK.


Wszystkie działania ministerstwa przebiegały terminowo. Znowelizowana ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju weszła w życie 8 kwietnia 2014 roku. Następnie opracowano projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych na lata 2014-2020. Zarządy województw opracowały i przekazały do KE projekty regionalnych programów operacyjnych. W programach tych zawarto też projekty uproszczeń, ułatwiających administracji wdrażanie funduszy.

 


W odpowiedni sposób oraz odpowiednio wcześnie przeprowadzone zostały również konsultacje społeczne na temat niektórych programów. Zorganizowane zostały konferencje, udostępniono formularze online na stronie internetowej, w prasie publikowane były informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Projekty Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Projektu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Projektu Operacyjnego Polska Wschodnia  i Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podlegały dodatkowo konsultacjom społecznym w ramach procedury strategicznej oddziaływania na środowisko. Uwagi zostały przeanalizowane w Ministerstwie, a następnie zostały przygotowane raporty z konsultacji społecznych oraz uzupełnione wersje projektów krajowych Programów Operacyjnych”, stwierdza raport. Także cały szereg innych należycie zaplanowanych i zrealizowanych przygotowań sprawiły, że KE 23 maja b.r. zaaprobowała i podpisała umowę partnerstwa z Polską. Tylko dwóm krajom udało się to zrobić wcześniej, Niemcom i Danii.


Jeśli chodzi o podział przez Polskę funduszy na krajowe programy operacyjne, to najwięcej, bo 27,4 mld euro otrzyma program Infrastruktura i Środowisko, następnie Inteligentny Rozwój – 8,6 mld euro, Wiedza, Edukacja i Rozwój – 4,7 mld euro, Polska Cyfrowa – 2,2 mld euro, Polska Wschodnia – 2 mld euro, Pomoc Techniczna – 0,7 mld euro. Ogółem będzie to 45,6 mld euro. Polska jest bardzo chwalona w Brukseli za umiejętne pozyskiwanie i wydawanie środków unijnych. Podobno trudno było nawet usłyszeć na temat naszego kraju jakieś słowa krytyki w tym względzie.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: platforma.org

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio