Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zakończyło się 88. posiedzenie Sejmu

Dodano: 06 marca 2015

Foto

Wprowadzenie korzystniejszych zasad obliczania wysokości przyszłych emerytur oraz przepisów uzupełniających zasadniczą reformę systemu dowodzenia armią to tylko niektóre decyzje podjęte przez posłów ostatniego dnia 88. posiedzenia Sejmu. Sejm uchwalił także ustawę wprowadzającą unijne standardy przewożenia dzieci w samochodach. Ponadto Izba upoważniła prezydenta do ratyfikacji umowy, dzięki której Polska uzyska dostęp do najnowocześniejszych obserwatoriów astronomicznych na świecie, prowadzących badania na półkuli południowej. Sejm przyjął również do wiadomości Informację rządu dotyczącą sytuacji w polskim rolnictwie. Przyjęte zostały też raporty Rady Ministrów o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w latach 2011 - 2013. W głosowaniach Izba zdecydowała również o odrzuceniu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Kolejny krok w reformie systemu dowodzenia armią
W dzisiejszym bloku głosowań Sejm zmienił ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja ma usprawnić kierowanie obroną państwa w czasie wojny. Zmiany uzupełniają zasadniczą reformę systemu dowodzenia i kierowania armią, wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Nowe przepisy m.in. określają ramy obowiązywania „czasu wojny”. O  jego początku - w razie konieczności obrony państwa - ma postanawiać prezydent na wniosek Rady Ministrów. W takim trybie głowa państwa będzie też wydawać postanowienia dotyczące terminu zakończenia czasu wojny. Postanowienia prezydenta mają być niezwłocznie ogłaszane w Dzienniku Ustaw. Kolejną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Ma on podlegać bezpośrednio prezydentowi, a w jego kompetencjach mają być wyłącznie kwestie związane z obroną państwa. Ustawa określa też sposób przygotowania kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Kandydat powinien m.in. uczestniczyć w ćwiczeniach obronnych i grach strategicznych oraz brać udział w procesie planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych i przygotowania wojennego systemu dowodzenia. W nowelizacji zapisano także poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny o wsparcie prezydenta w kierowaniu obroną państwa. Szef Sztabu Generalnego WP ma być organem pomocniczym głowy państwa w tym zakresie. Teraz nowelizacja trafi do rozpatrzenia przez Senat.


Zasady obliczania przyszłych emerytur będą korzystniejsze
Sejm znowelizował również ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja przewiduje m.in. wprowadzenie korzystniejszego sposobu obliczania wysokości przyszłej emerytury, który nie będzie zniechęcał seniorów do podejmowania dalszej aktywności zawodowej. Wysokość emerytury była dotychczas obliczana poprzez podzielenie wartości składek odprowadzonych do ZUS przez tzw. średnie dalsze trwanie życia w miesiącach. Tzw. tablice trwania życia są ogłaszane corocznie przez prezesa GUS. Podstawą do obliczenia emerytury była do tej pory tablica obowiązująca w momencie przejścia na emeryturę. Zgodnie z nowelizacją w przypadkach, gdy będzie to korzystniejsze dla ubezpieczonego, stosowana będzie tablica obowiązująca w chwili osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. Ponadto nowelizacja ma dać możliwość obliczenia według nowych zasad emerytury osobom urodzonym przed 1949 r., pobierającym wcześniejszą emeryturę i kontynuującym zatrudnienie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. W takim przypadku od podstawy obliczenia emerytury odejmowane będą kwoty już pobranych świadczeń. Ustawa przewiduje też, że osoby studiujące przed 1999 r. będą mogły zaliczyć cały ten okres edukacji jako okres nieskładkowy. Dotychczas okres nieskładkowy uwzględniany w kapitale początkowym był ograniczony do jednej trzeciej okresu składkowego, co było niekorzystne dla osób o krótkim stażu pracy. Nowelizacja przewiduje także uznanie urlopu wychowawczego wykorzystanego w starym systemie emerytalnym za okres składkowy. Ustawa ma zlikwidować nierówność polegającą na tym, że obecnie urlopy te są oskładkowane, ale w starym systemie nie były. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Izbie drugiej.

Dalsze prace nad wprowadzeniem aukcji w handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w komisji środowiska
Do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejm skierował rządowy projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komisja ma czas na przedstawienie sprawozdania do 7 kwietnia br. Celem projektu jest wdrożenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2009/29/WE, która zmienia system handlu uprawnieniami do emisji w latach 2013-2020. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu dystrybucji tych uprawnień. Projekt zakłada stopniowe odchodzenie od darmowego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rzecz systemu aukcyjnego. Wprowadza też możliwość sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na krajowej platformie aukcyjnej. Obecnie Polska tymczasowo korzysta ze wspólnotowej platformy aukcyjnej prowadzonej przez EEX (European Energy Exchange). Projekt zakłada również, że wpływy ze sprzedaży przez Polskę uprawnień na aukcji będą stanowić dochód budżetu państwa. W projekcie przewidziano dwa wyjątki od systemu aukcyjnego: „derogacje dla energetyki” oraz „krajowe środki wykonawcze”. Celem pierwszego jest umożliwienie prowadzącym instalacje wytwarzające energię elektryczną otrzymania określonej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji. Z kolei w ramach krajowych środków wykonawczych będzie można ubiegać się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na inną produkcję niż produkcja energii elektrycznej. W obu przypadkach prowadzący instalacje będą musieli spełnić określone wymagania jak np. coroczne rozliczenie się z zadań inwestycyjnych dotyczących m.in. modernizacji istniejącej infrastruktury energetycznej.

Projekt zaostrzenia kar za prowadzenie bez prawa jazdy trafi do Komisji Nadzwyczajnej
Posłowie zdecydowali o skierowaniu poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu wykroczeń oraz Prawa o ruchu drogowym do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Infrastruktury. Proponowana nowelizacja zakłada zaostrzenie kar za prowadzenie pojazdów bez uprawnień, czyli np. bez prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem bądź karty motorowerowej. Karana będzie jazda po drogach publicznych, w strefie zamieszkania (w takiej strefie piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, a ponadto obowiązuje w niej ograniczenie prędkości do 20 km/h) oraz w strefie ruchu (obejmującej co najmniej jedną drogę wewnętrzną, której zarządca zgodził się, by na tym obszarze obowiązywały ogólne zasady ruchu). Wnioskodawcy proponują, by za takie wykroczenie groziło od 5 do 30 dni aresztu, 1 miesiąc ograniczenia wolności lub grzywna od 3 do 5 tys. zł. W przypadku recydywistów mógłby być ponadto orzekany zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat, a nawet konfiskata pojazdu, którym kierował sprawca. Dane o kierowcach złapanych na jeździe bez uprawnień mają trafiać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Zmiany w ustawie o sporcie do komisji sportu – zdecydował Sejm
W Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki będą kontynuowane prace nad komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wprowadza m.in. przepisy dotyczące sportowej odpowiedzialności regulaminowej i dyscyplinarnej. Projekt reguluje ponadto np. kwestię rozstrzygania sporów w sporcie. Proponowana nowelizacja ustanawia procedurę postępowania regulaminowego i dyscyplinarnego, katalog przykładowych kar dyscyplinarnych i zakres uprawnień przysługujących polskim związkom sportowym.  Określono m.in. tryb odwoławczy wobec orzeczeń regulaminowych lub dyscyplinarnych Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Poświęcony jest temu nowy rozdział w ustawie o sporcie. Ponadto proponowana nowelizacja m.in. ogranicza obowiązek tworzenia ligi zawodowej do najwyższej klasy rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportu. Projekt przewiduje też, że członkami polskiego związku sportowego będą mogły także być kluby sportowe, które nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek, ale realizują jego cele statutowe. Proponowana nowelizacja zakłada także objęcie opieką medyczną finansowaną z budżetu państwa zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w igrzyskach głuchych. Obecnie opieka medyczna przysługuje sportowcom, którzy zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Członkowie polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych będą także włączeni do grona osób korzystających ze zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że z PIT zostanie zwolniona wartość otrzymanego przez nich ubioru reprezentacyjnego i sportowego. Zwolnienie będzie też obejmować nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskane wyniki na igrzyskach głuchych. Zdaniem wnioskodawcy te zmiany podatkowe pozwolą na poprawę warunków przygotowania się tej grupy sportowców do zawodów. W projekcie zapisano również propozycję wprowadzenia corocznej waloryzacji świadczenia olimpijskiego (przysługującego medalistom m.in. igrzysk olimpijskich, którzy ukończyli 40 lat) na zasadach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W Polsce będą obowiązywać unijne regulacje dotyczące fotelików samochodowych
W ostatnim dniu 88. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli także nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, wdrażającą do polskiego prawa regulacje unijne (m.in. dyrektywę Komisji 2014/37/UE), dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci w pojazdach. Nowe przepisy m.in. zaostrzają wymogi dotyczące parametrów technicznych dla fotelików samochodowych. Nowelizacja przewiduje również, że obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach będzie uzależniony tylko od ich wzrostu. Zniesiona została granica 12 lat. Ustawa wprowadza bezwzględny zakaz przewożenia dziecka poniżej 3 lat w pojeździe, który nie ma pasów bezpieczeństwa i fotelika oraz zakazuje przewożenia dziecka poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika. Ponadto nowelizacja dopuszcza przewożenie dzieci o wzroście co najmniej 135 cm na tylnym siedzeniu samochodu bez fotelika, pod warunkiem, że będą przypięte pasami i nie zmieszczą się w dostępnych fotelikach. Można będzie również przewozić trzecie dziecko w wieku co najmniej 3 lat tylko w pasach bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu, gdy dwójka dzieci podróżuje w fotelikach i nie da się zainstalować trzeciego urządzenia tego typu. Nowelizacja przewiduje też, że nie trzeba będzie zapinać pasów dzieciom poniżej 3 lat podróżującym autobusem oraz dzieciom w wieku, który uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej, korzystającym z transportu miejskiego. Rozszerzono ponadto katalog osób, które nie muszą zapinać pasów o żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Nowelizacja będzie następnie przedmiotem prac senatorów.

Konwencja między Polską a Bośnią i Hercegowiną do ratyfikacji
Posłowie wyrazili ustawową zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Umowa została podpisana 4 czerwca 2014 r. w Sarajewie. Dotychczas kwestie podatkowe regulowało porozumienie z 1985 r.  między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii. Nowy dokument został sporządzony w oparciu o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Określa on m.in. w sposób szczegółowy kwestie związane z unikaniem podwójnego opodatkowania. Konwencja po obu stronach dotyczy podatków dochodowych od osób fizycznych oraz w Polsce od osób prawnych, a w Bośni i Hercegowinie od zysków przedsiębiorstw. W przypadku Polski podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie nadal metoda wyłączenia z progresją. Dywidendy będą opodatkowane w państwie, w którym osoba je otrzymująca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Państwo, w którym mieści się spółka wypłacająca dywidendę, zachowa prawo do pobrania podatku u źródła w wysokości maksymalnie 5 lub 15 proc. kwoty brutto. Nowa konwencja utrzymuje też dotychczasowe prawo do opodatkowania odsetek u źródła na poziomie 10 proc. Porozumienie zawiera też tzw. pełną klauzulę wymiany informacji, co oznacza, że na prośbę jednej ze stron, druga zobowiązuje się do zebrania i przekazania potrzebnych informacji. Ustawa ratyfikacyjna trafi teraz do Senatu.

Sejm za przystąpieniem Polski do międzynarodowej konwencji dotyczącej m.in. standaryzacji wymagań wobec załóg statków
W drodze ustawy Sejm również upoważnił głowę państwa do ratyfikacji międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich (Konwencja STCW-F). Dokument przedstawiła Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), do której Polska należy od 1960 r. Jej celem jest m.in. wzmocnienie współpracy państw w zakresie korzystania z międzynarodowych dróg morskich, przygotowywanie zasad bezpiecznej żeglugi i efektywnej nawigacji. Konwencja STCW-F została przyjęta 7 lipca 1995 r. w Londynie i weszła w życie 29 września 2012 r. Jest ona pierwszym dokumentem międzynarodowym, który tworzy jednolite standardy wyszkolenia i certyfikacji załóg statków rybackich o długości powyżej 24 m. Konwencja ma na celu stworzenie i utrzymanie równych szans w sektorze rybołówstwa poprzez wspieranie szkolenia zawodowego m.in. szyprów, mechaników i radiooperatorów. Konwencja określa minimalne wymagania, które poszczególne państwa, zgodnie z własną polityką szkolenia kadr morskich, mogą podwyższać. Część postanowień konwencji jest już w Polsce realizowana na mocy obowiązujących przepisów ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim i rozporządzeń wykonawczych. Następnie ustawą zajmą się senatorowie.

Polska będzie mieć dostęp do najnowocześniejszych obserwatoriów astronomicznych na świecie
Izba uchwaliła również ustawę o ratyfikacji umowy zawartej z Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej (ESO). Umowa z ESO została podpisana w Warszawie 28 października 2014 r. Organizacja ta została powołana konwencją w 1962 r. Jej zadaniem jest m.in. projektowanie, tworzenie oraz obsługiwanie urządzeń służących do naziemnych obserwacji astronomicznych. ESO jest obecnie największym i najnowocześniejszym obserwatorium astronomicznym na świecie, prowadzącym badania w trzech ośrodkach w Chile. Polska od lat odnosi sukcesy w dziedzinie astronomii m.in. w zakresie nowych odkryć oraz publikacji. Jednocześnie polscy naukowcy nie mają pełnego dostępu do instrumentów czy programów badawczych ESO. Członkostwo w tej organizacji umożliwi korzystanie np. z urządzeń badawczych, stypendiów, opracowań technicznych i patentów. Polacy będą mogli być też członkami gremiów kierowniczych oraz decyzyjnych, a polscy przedsiębiorcy będą mogli brać udział w przetargach ogłaszanych przez ESO. Następnie nad ustawą upoważniającą prezydenta do ratyfikacji umowy będzie pracować Senat.

Rząd o realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego
Posłowie zapoznali się z informacjami Rady Ministrów o realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2012-2013. Do celów programu należy m.in. promocja zdrowia psychicznego oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej i innych form opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Zgodnie z danymi ujętymi w informacjach, NFZ zwiększył, z ok. 2,13 mld zł w 2012 r. do ok. 2,2 mld zł w 2013 r. środki przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Z 20 do 38 wzrosła liczba gmin, które realizowały program zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Dokumenty podsumowują też działania podejmowane przez poszczególne resorty oraz formacje mundurowe. Zgodnie z dokumentami, Biuro Ochrony Rządu przeszkoliło 119 funkcjonariuszy z zakresu niektórych zagadnień psychologicznych, w tym z zasad postępowania z osobą pobudzoną lub agresywną. Ministerstwo Sprawiedliwości terapią objęło 21 004 skazanych w 2012 r. oraz 9 350 osób w roku kolejnym. Komenda Główna Policji, w ramach programu doskonalenia zawodowego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw popełnianych wobec osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, od 2010 r. do końca 2013 r. przeszkoliła około 70 tys. policjantów. MON w 2013 r. przeprowadził 40 011 indywidualnych konsultacji psychologicznych, w tym z 5 609 konsultacji skorzystali weterani misji poza granicami państwa. Rok wcześniej tych konsultacji było 12 219, w tym z 5 000 konsultacji skorzystali weterani misji poza granicami państwa. W dokumentach podsumowano także działania Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Formacja ta realizuje zadania wynikające z wewnętrznego Systemu Pomocy Psychologicznej, mającego na celu utrzymanie wysokiej kondycji psychofizycznej strażaków oraz profilaktykę zdrowia psychicznego. W 2013 r. w szkoleniach uczestniczyło 10 784 strażaków i pracowników cywilnych. Dokumenty na forum Sejmu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, a stanowisko Komisji Zdrowia dotyczące informacji zaprezentowali posłowie Janina Okrągły i Damian Raczkowski. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie informacji zostanie rozstrzygnięty na kolejnym posiedzeniu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, fot.: Krzysztof Białoskórski


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio