Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zakończyło sie 91. posiedzenie Sejmu

Dodano: 24 kwietnia 2015

Foto

Rozwiązania pomagające rodzicom godzić pracę z wychowywaniem dzieci oraz ograniczające zatrudnianie pracowników na umowy czasowe to niektóre propozycje, którymi zajmą się posłowie na 91. posiedzeniu. Izba rozpatrzy też m.in. projekt umożliwiający wzmocnienie innowacyjności polskiej gospodarki przez współpracę nauki z biznesem, a także usprawnienie działalności fiskusa i zwiększenie wsparcia dla podatników. Ponadto, posłowie zapoznają się z Informacją szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r.

 

 

Ślubowanie nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Na początku obrad ślubowanie złoży nowo powołana Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa. Posłowie poparli tę kandydaturę w głosowaniu 9 kwietnia 2015 r. Zmiana na stanowisku GIODO jest związana z objęciem przez Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Administracja podatkowa bardziej przyjazna dla podatników – powstaną m.in. centra obsługi, instytucja asystenta podatnika oraz Baza Wiedzy Administracji Podatkowej
Izba zajmie się w pierwszym czytaniu rządowym projektem nowej ustawy o administracji podatkowej. Skierowane do prac w parlamencie propozycje mają usprawnić działanie administracji podatkowej oraz ułatwić obywatelom skorzystanie z jej wsparcia. Rząd proponuje, by od 1 września 2015 r. zostały utworzone tzw. centra obsługi, w których będzie można składać podania i deklaracje oraz otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów. Centra te mają pomagać podatnikom niezależnie od urzędu skarbowego, pod który podlegają. Projekt przewiduje także, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze półtora roku prowadzenia firmy będą mogli korzystać z pomocy asystenta podatnika w zakresie informacji o obowiązkach podatkowych. Ponadto projekt m.in. nakłada na administrację podatkową obowiązek zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. W tym celu ma zostać utworzona Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane interpretacje przepisów prawa podatkowego, orzecznictwo sądów oraz broszury informacyjne. Rząd zaproponował też utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor uzyska status organu podatkowego. Będzie on odpowiedzialny za wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiana ta ma poprawić jakość wydawanych interpretacji. Rząd przyjął projekt 31 marca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 10 kwietnia br., a 13 kwietnia został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów.

Nowe prawo konsularne
To kolejna propozycja rządu, którą zajmą się posłowie na 91. posiedzeniu Sejmu. Nowe regulacje mają zastąpić ustawę z 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem rządu potrzeba uchwalenia nowego prawa wynika z konieczności dostosowania istniejących rozwiązań do wymogów konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych Polski, a także do zmian organizacyjnych w służbie zagranicznej. Jak podkreśla rząd rozwiązania proponowane w nowej ustawie zasadniczo utrzymują obecny zakres funkcji i czynności konsularnych. W projekcie zwrócono jednak uwagę na funkcje interwencyjne i ochronne konsula. Projekt wprowadza m.in. pojęcie pomocy konsularnej. Będzie to pomoc udzielana obywatelowi polskiemu, np. w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania, aktu przemocy czy w sytuacji konieczności nagłego powrotu do Polski (jeśli nie ma on na to środków finansowych). W projekcie ustawy określono też zadania konsula w przypadku wystąpienia w jego okręgu zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia lub bezpieczeństwa obywateli polskich. Nowe przepisy zobowiązują go do podejmowania działań mających na celu wsparcie bezpiecznego i sprawnego opuszczenia przez nich zagrożonego obszaru. Ponadto projekt przewiduje, że polski konsul ma udzielać pomocy obywatelowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego na terytorium państwa przyjmującego. W proponowanej ustawie określono też sytuacje, kiedy konsul może odmówić wykonania czynności konsularnych. Projekt określa też m.in. tryb postępowania przed konsulem, przyjmowanie i przechowywanie przez tego urzędnika do depozytu dokumentów, środków finansowych i przedmiotów wartościowych. Rząd przyjął projekt 24 marca 2015 r. Dokument wpłynął do Sejmu 27 marca br., a następnie 8 kwietnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Spraw Zagranicznych.  

Zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych
To główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Na tym posiedzeniu Sejm przeprowadzi jego drugie czytanie. Nowe przepisy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020, odnoszące się do pomocy na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Projekt m.in. przewiduje, że dopłaty z budżetu państwa będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw. Dotyczy to stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających: 3,5 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 5 proc. sumy ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych. Projekt ma też zapewnić producentom owoców i warzyw gruntowych dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek przy stawkach taryfowych wyższych niż 6 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Przy czym, zgodnie z projektem, dopłaty będą stosowane do 65 proc. składki obliczonej przy stawce taryfowej stanowiącej 5 proc. sumy ubezpieczenia. Do tej pory ta grupa producentów w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ustalił składkę z zastosowaniem stawki powyżej 6 proc. sumy ubezpieczenia, nie mogła korzystać z dopłat z budżetu państwa. Takie rozwiązanie ma zwiększyć ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych przez wzrost liczby zawartych umów ubezpieczenia. Ponadto, projekt skraca z 30 do 14 dni okres karencji, tj. termin, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, w przypadku powodzi i suszy. Proponowana nowelizacja umożliwia też zawieranie umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego. Chodzi o przypadki, gdy kilka zakładów zamierza wspólnie udzielać ochrony ubezpieczeniowej producentom rolnym i partycypować w ryzyku ubezpieczeniowym na ustalonych przez siebie zasadach i w ustalonych proporcjach. Rząd przyjął projekt 9 września 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 13 marca 2015 r. 18 marca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 8 kwietnia br. Komisja przyjęła projekt z poprawkami legislacyjnymi i redakcyjnymi. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Aleksander Sosna.

Finansowanie z budżetu państwa składek polskich organizacji rolniczych w UE będzie utrzymane
Właśnie taka propozycja została zawarta w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. W porządku obrad 91. posiedzenia Sejmu znalazło się jego drugie czytanie. Projekt zakłada przedłużenie, na lata 2015-2020, wsparcia z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE. Chodzi tu m.in. o prace w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Obie organizacje reprezentują interesy unijnych rolników i spółdzielców m.in. wobec Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem  finansowanie w latach 2015-2020 ma odbywać się, tak jak dotychczas, z budżetu krajowego za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dotacja celowa będzie udzielana na wniosek Krajowej Rady w drodze umowy między nią a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioskodawcy szacują, że do 2020 r., wydatki na ten cel będą kształtowały się na poziomie 4 mln zł rocznie. Wśród polskich organizacji należących do COPA-COGECA są m.in.: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona oraz Solidarność Rolników Indywidualnych. Polskie organizacje rolnicze nie są w stanie pokrywać samodzielnie całości kosztów uczestnictwa w strukturach ponadnarodowych. Koszty te są związane m.in. z wysokimi składkami członkowskimi oraz kosztami obsługi prac w języku polskim. Nieopłacenie składki do UE oznaczałoby wykluczenie Polski z prac na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych. Projekt wpłynął do Sejmu 15 stycznia 2015 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PSL. 3 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 8 kwietnia 2015 r. komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu i przyjęła go bez poprawek. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Mirosław Maliszewski.

Wojskowe szpitale polowe będą podmiotami leczniczymi
To, wraz ze zwiększeniem zakresu realizowanych przez nie świadczeń, główne założenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Drugie czytanie projektu będzie przedmiotem prac Izby podczas 91. posiedzenia Sejmu. Zgodnie z projektem do katalogu podmiotów leczniczych zostaną dodane jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi, realizujące zadania bez potrzeby angażowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi tu o jednostki polowej służby zdrowia, zatrudniające lekarza i utworzone przez Ministra Obrony Narodowej. Projekt dotyczy wykonywanej przez nie działalności leczniczej, również poza granicami kraju. Zgodnie z projektem zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez jednostki polowej służby zdrowia zostanie rozszerzony o takie, które są wykonywane np. na poligonach i w szpitalach kontenerowych. Szef MON określi w drodze rozporządzenia m.in. wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej oraz standardy postępowania medycznego w jednostkach, dla których podmiotem tworzącym jest MON. Ponadto projekt zakłada wyłączenie jednostek wojskowych z przepisów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta. Jednostki wojskowe nie będą miały też obowiązku zawierania umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Projekt wpłynął do Sejmu 28 listopada 2014 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PO. 20 stycznia 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Zdrowia i Obrony Narodowej. 4 marca 2015 r. komisje przeprowadziły pierwsze czytanie oraz powołały podkomisję nadzwyczajną, do której skierowały projekt. W przyjętym 8 kwietnia br. sprawozdaniu komisje zaproponowały do projektu poprawki, które m.in. ujednolicają wymagania stawiane dowódcom jednostek wojskowych będących podmiotami leczniczymi i tych, które nimi nie są. Ponadto komisje proponują poprawki redakcyjno-legislacyjne. Sprawozdanie z ich prac na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Krystyna Kłosin.  

Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacji - dzięki współpracy nauki z biznesem
To cel rozpatrywanego w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wspieraniem innowacyjności. Proponowane zmiany mają usunąć bariery prawne w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności innowacyjnej, wzmocnić współpracę nauki z biznesem oraz zwiększyć konkurencyjność szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Projekt znosi opodatkowanie wkładu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej z publicznych uczelni i jednostek badawczych. Wprowadza definicję spółki podwyższonego ryzyka, tzw. venture capital, czyli firmy inwestującej w innowacyjne przedsięwzięcia. Spółki takie mają być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży akcji. Projektowane rozwiązania mają preferować małe fundusze, o wartości aktywów do 50 mln euro. W projekcie znalazły się też rozwiązania ułatwiające rozporządzanie majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze, Polską Akademię Nauk i jej instytuty naukowe. Z 20 tys. do 134 tys. euro ma zostać podwyższony próg, w ramach którego będą one mogły samodzielnie dysponować majątkiem. Ponadto prezydent zaproponował zmiany w przepisach ułatwiające zatrudnianie w instytutach badawczych i na uczelniach młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów. Łatwiejsze ma być także podejmowanie studiów w Polsce przez obcokrajowców. W projekcie znalazł się także szereg rozwiązań wspierających prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Prezydent zaproponował m.in. wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe, niezależnie od ich wyniku. Będą one mogły być uwzględnione w wysokości wyższej niż faktycznie poniesione: w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców ma to być 150 proc. rzeczywistych wydatków, a w przypadku dużych firm – 120 proc. Projekt wpłynął do Sejmu 16 marca 2015 r. 8 kwietnia br. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Prezydenta w pracach nad projektem reprezentuje sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

Regulamin organizacyjny starostwa będzie uchwalał zarząd powiatu
Takie rozwiązanie zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, którym zajmie się Izba w drugim czytaniu podczas 91. posiedzenia Sejmu. Projekt uchyla przepis przyznający radzie powiatu prawo do uchwalania, na wniosek zarządu, regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego (określającego organizację i zasady jego funkcjonowania). Zgodnie z proponowanymi zmianami uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego byłoby zadaniem zarządu powiatu. Według wnioskodawców dzięki temu jednakowe przepisy będą obowiązywać na wszystkich szczeblach samorządu. Chodzi o rozwiązania zawarte w ustawach o samorządzie gminnym i województwa, w myśl których regulamin organizacyjny gminy i urzędu marszałkowskiego jest przyjmowany odpowiednio na podstawie zarządzenia wójta i uchwały zarządu województwa.  Projekt wpłynął do Sejmu 6 lutego 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 18 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie odbyło się 8 kwietnia 2015 r. Komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Zaproponowała m.in. przepis przejściowy, zgodnie z którym dotychczasowe regulaminy organizacyjne starostw powiatowych zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych zgodnie z proponowaną nowelizacją. Sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Halina Rozpondek.

Zwolnienie gmin z opłat za oświetlenie niektórych odcinków dróg krajowych
Taka propozycja znalazła się w poselskim projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Zajmą się nią posłowie podczas drugiego czytania projektu na 91. posiedzeniu Sejmu. Projekt ogranicza obowiązek planowania i finansowania oświetlenia dróg przez gminy oraz dokonuje podziału tego finansowania pomiędzy gminy a zarządcę dróg krajowych, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zgodnie z projektem, obowiązek opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych przejmie GDDKiA. Obecnie opłaty te ponosi gmina. Projekt przewiduje, że gminy będą nadal zobowiązane do planowania i finansowania oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym wyłącznie w sytuacji, gdy są one przeznaczone do ruchu pieszych lub rowerów i wymagają odrębnego oświetlenia (np. z uwagi na ścieżki rowerowe, chodniki). Zdaniem wnioskodawców projekt zmniejszy koszty gmin związane z finansowaniem oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków GDDKiA o ok. 100 mln zł rocznie. Projekt wpłynął do Sejmu 4 lutego 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 11 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie odbyło się 9 kwietnia 2015 r. Komisja wnosi o przyjęcie projektu bez poprawek. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Dorota Rutkowska.

Państwo sfinansuje najlepszym polskim studentom naukę za granicą
Przewiduje to rządowy projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którym Sejm zajmie się w drugim czytaniu na 91. posiedzeniu. Ta propozycja realizuje zapowiedź premier Ewy Kopacz z exposé o ustanowieniu rządowego programu, zapewniającego wybitnym polskim studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie. Według rządu, uzupełnianie wiedzy na prestiżowych zagranicznych uniwersytetach pozwoli uzdolnionym studentom rozwinąć potencjał intelektualny i wykorzystać zdobytą wiedzę po powrocie do kraju.  Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, podobnie jak to jest obecnie w przypadku np. stypendiów naukowych i socjalnych. Uczestnik programu nie będzie musiał zwracać udzielonego mu wsparcia, jeśli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnione ze zwrotu pieniędzy będą także osoby, które ukończą studia doktoranckie w kraju. Pomocy finansowej udzielonej w ramach programu nie trzeba będzie również zwracać, jeśli studia zagraniczne nie zostały podjęte lub nie zostały ukończone z przyczyn nieleżących po stronie uczestnika. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017. Będzie mogło z niego skorzystać ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln, a planowana kwota dofinansowania na cały 10-letni program do 2025 r. to 336 mln zł. Program uzupełni dostępną w Polsce ofertę skierowaną do młodych osób zainteresowanych studiami i prowadzeniem badań za granicą. Chodzi tu m.in. o Program Stypendialny dla Młodych Naukowców, Program Stypendialny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Erasmus + akcja 1 – Gwarancje kredytowe dla studentów studiów magisterskich. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 3 marca 2015 r., a 9 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 18 marca br. Następnie nad projektem pracowała Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. 9 kwietnia br. komisja przyjęła projekt z poprawkami legislacyjnymi, doprecyzowującymi i redakcyjnymi. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Ewa Wolak.

Zniesienie opłaty recyklingowej i darmowe złomowanie pojazdów wycofanych z użytku
Takie zmiany zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, który Izba rozpatrzy w drugim czytaniu. Zmiany wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE. Nowelizacja ma na celu likwidację tzw. szarej strefy demontażu pojazdów, a tym samym wsparcie legalnych stacji. Projekt zobowiązuje podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na rynek polski (w tym np. dealerów samochodowych i właścicieli komisów) do organizowania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty wprowadzające więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w województwie - oznacza to konieczność zapewnienia co najmniej 48 stacji. Wprowadzający mniej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach. Projektowane zmiany przewidują też, że właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. Projekt wprowadza też generalną zasadę, że prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. Jednocześnie projekt określa wyjątki od tej zasady. W odniesieniu do prowadzących stacje demontażu proponowane zmiany wprowadzają opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Opłata taka będzie wnoszona do urzędu marszałkowskiego, a następnie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z niej, w wysokości 5 proc., będą dochodem województwa. Ponadto, przepisy zobowiązują NFOŚiGW do przeznaczania środków pochodzących z kar i opłat m.in. na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 15 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie został on skierowany do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Projekt był następnie przedmiotem prac Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami. 8 kwietnia br. Komisja przyjęła projekt z poprawkami doprecyzowującymi oraz legislacyjnymi. Zaproponowała także m.in. zmniejszenie stawki opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja zmieniła też datę wejścia w życie nowych przepisów z 1 lipca 2015 r. na 1 stycznia 2017 r. W imieniu komisji na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie przedstawi poseł Tadeusz Arkit.

8 maja ma być Narodowym Dniem Zwycięstwa
Propozycję ustanowienia takiego święta państwowego zawiera przygotowany przez grupę posłów KP PO projekt ustawy, nad którym Izba rozpocznie prace podczas bieżącego posiedzenia. Wnioskodawcy proponują jednocześnie zniesienie ustanowionego na dzień 9 maja Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności oraz utratę mocy dekretu z 8 maja 1945 r., który to święto wprowadził. Jak podkreślają autorzy projektu, akt kapitulacji Niemiec, uznany za ostateczny przez wszystkich aliantów, podpisano w Berlinie 8 maja 1945 r. Dokument ten przewidywał wstrzymanie wszelkich operacji sił niemieckich w tym dniu o godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego. Natomiast z punktu widzenia Rosji kapitulacja nastąpiła już po północy 9 maja czasu moskiewskiego, w związku z czym zwycięstwo aliantów jest świętowane w Europie Zachodniej 8 maja, a w Rosji dzień później. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa wpłynął do laski marszałkowskiej 15 kwietnia 2015 r. Tego samego dnia został on skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Stefan Niesiołowski.

Ułatwienia dla pracujących rodziców - prezydencki projekt tzw. ustawy rodzinnej
Posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzą prezydenckie propozycje zmian w ustawie Kodeks pracy. Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego z zawodowym, w szczególności uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dzieckiem oraz ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Projekt zakłada m.in., że rodzice będą mogli łączyć urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze maksymalnie przez 64 tygodnie (a nie jak dotychczas - przez 32 tygodnie). Przewiduje też, że pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika wychowującego dziecko do lat 14 lub sprawującego opiekę nad osobą dorosłą o zmianę organizacji czasu pracy (zmniejszenie wymiaru czasu pracy, indywidualny lub ruchomy czas pracy lub skrócony tydzień pracy), chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W firmach zatrudniających co najmniej 20 osób pracodawca ewentualną odmowę uwzględnienia takiego wniosku będzie musiał uzasadniać na piśmie. Rodzice uprawnieni do urlopów rodzicielskich i wychowawczych będą mogli z nich skorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również w pierwszym okresie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Dodatkowo rodzice, którzy wrócą do pracy przed ukończeniem przez dziecko 1. roku życia, będą mogli wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni, w 2 częściach) w okresie późniejszym – do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Projekt zakłada też, że w zakładach pracy, w których pracodawca porozumie się ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, dwa dni zwolnienia przysługujące obecnie rodzicom dzieci do 14. roku życia będzie można wykorzystać w wymiarze godzinowym. W propozycji przewidziano też, że ojciec będzie mógł wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko dwóch lat (obecnie ma na to rok). W nowelizacji znalazły się też regulacje, dzięki którym rodzice, z których jedno jest zatrudnione na umowę o pracę, a drugie prowadzi własną działalność gospodarczą, będą mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem oraz przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem. W projekcie przewidziano również ułatwienia dla pracodawców. M.in. ujednolicony zostanie system urlopów związanych z wychowywaniem dziecka, poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego (urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie). Wydłużeniu – z 14 do 21 dni –  ulegnie też okres na złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Ponadto pracownicy będą mogli zrezygnować z urlopu przed terminem jego zakończenia wskazanym we wniosku i powrócić wcześniej do pracy jedynie za zgodą pracodawcy. Prezydent podpisał projekt 27 marca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 30 marca br. Następnie 8 kwietnia 2015 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem głowę państwa reprezentuje sekretarz stanu w KPRP Irena Wóycicka.

Zasada „33 i 3”, czyli ograniczenie możliwości stosowania umów czasowych
To jedna z najważniejszych zmian do ustawy Kodeks pracy, zawartych w rządowym projekcie. Rozwiązanie „33 i 3” oznacza, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika na czas określony przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z danym pracownikiem już 3 takie umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zasada „33 i 3” nie będzie stosowana, np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji. Ponadto w projekcie zaproponowano takie same okresy wypowiedzenia umów na czas określony, jak w przypadku tych zawartych na czas nieokreślony. Oznacza to, że 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwać, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące wypowiedzenia, przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata. Zgodnie z nowelizacją pracodawca będzie też mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy Kodeksu pracy przewidują, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część (do końca okresu wypowiedzenia). Ponadto w projekcie doprecyzowano przepisy odnoszące się do zatrudniania pracowników na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. Proponowane przepisy przewidują, że możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy.  W projekcie nowelizacji Kodeksu wnioskodawca ograniczył też liczbę rodzajów umów o pracę. Po zmianach pozostałyby trzy rodzaje umów: o pracę na czas nieokreślony, o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny. Zlikwidowane będą natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy. Rząd przyjął projekt 31 marca 2015 r., a do Sejmu wpłynął on 10 kwietnia br. Następnie 13 kwietnia br. został on skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Cele polskiej polityki zagranicznej w 2015 r.
Przedstawi je szef polskiej dyplomacji w Informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Zwyczajowo przemówieniu będą się przysłuchiwać także prezydent oraz członkowie korpusu dyplomatycznego. Po przedstawieniu priorytetów w polityce międzynarodowej przewidziana jest czterogodzinna debata średnia. Będzie ona okazją do przedstawienia stanowisk poszczególnych klubów. Posłowie będą mieli także możliwość zadawania pytań szefowi MSZ.

Nowe regulacje dotyczące walki z tzw. „dopalaczami”
Wprowadza je rządowa propozycja nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, której drugie czytanie jest zaplanowane podczas 91. posiedzenia Sejmu. Projekt wprowadza definicję nowej substancji psychoaktywnej, czyli takiego środka odurzającego lub leku psychotropowego, który nie został zamieszczony w wykazach załączonych do dwóch konwencji ONZ z 1961 i 1971 r., lecz może stanowić porównywalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jak substancje znajdujące się w tych wykazach. Istniejący obecnie zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy zostanie rozszerzony także na nowe substancje psychoaktywne. Zakazany też ma być import środków z obu tych kategorii. Za przestrzeganie zakazu produkowania i sprzedaży tych substancji odpowiedzialna będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna, a za sprawy związane z ich importem Służba Celna. Za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu dopalaczy ma grozić kara pieniężna od 20 tys. do 1 mln zł. Dodatkowo w załącznikach do projektu zostało uwzględnionych 114 nowych substancji, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W celu wzmocnienia ochrony przed uzależnieniem od narkotyków osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rząd zaproponował rozciągnięcie zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii na jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny, rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka. Z powodu konieczności zabezpieczenia obywateli przed niebezpiecznymi substancjami przy ministrze zdrowia ma zostać utworzony Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Członkami zespołu będą eksperci z zakresu nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii klinicznej, psychiatrii, nauk społecznych i prawnych. Zespół będzie przedstawiał szefowi resortu zdrowia rekomendacje w zakresie umieszczenia określonych substancji w wykazach środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych. W projekcie znalazła się propozycja ograniczenia sprzedaży leków bez recepty, które w dużych ilościach mogą działać podobnie jak dopalacze. Farmaceuci mają informować pacjentów o ich dawkowaniu i możliwych działaniach niepożądanych. Będą też mogli odmówić sprzedaży takiego produktu, jeżeli uznają, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia. Leków takich nie kupią ponadto osoby niepełnoletnie. Bezpieczne dawki substancji o działaniu psychoaktywnym w produktach leczniczych zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zakup większych ilości tych preparatów będzie możliwy tylko na receptę. Rząd przyjął projekt 18 listopada ub. r. Do Sejmu wpłynął on 23 stycznia 2015 r., a 3 lutego został skierowany pierwszego czytania w Komisji Zdrowia.

W 2015 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o unijne dopłaty do 15 czerwca
Przewiduje to poselski projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wniesiony przez grupę posłów KP PSL. Podczas 91. posiedzenia Sejm przeprowadzi drugie czytanie tej propozycji. Według obecnie obowiązujących przepisów rolnicy mają czas na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich z UE od 15 marca do 15 maja. Mogą to zrobić także w ciągu kolejnych 25 dni kalendarzowych, ale za każdy dzień takiego opóźnienia przewidziane jest pomniejszenie płatności o 1 proc. Wnioskodawcy wskazują, że propozycja wydłużenia o miesiąc terminu na składanie wniosków w 2015 r., przy zachowaniu zasady dodatkowych 25 dni, stanowi realizację zapowiedzi Komisji Europejskiej. Ponadto, w związku z proponowaną zmianą projekt dostosowuje przepisy dotyczące m.in. okresu posiadania zwierząt w przypadku płatności do bydła i kóz. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 13 kwietnia 2015 r. Następnie 20 kwietnia br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Samorządy będą mogły walczyć z nielegalnymi reklamami – prace nad tzw. ustawą krajobrazową
Posłowie rozpatrzą poprawki Senatu do nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, które mają pomóc osiągnąć ten cel. Przyjęta przez Sejm 20 marca br. nowelizacja wprowadza rozwiązania umożliwiające samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazu. Nowe regulacje wdrażają sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Ustawa m.in. nakłada na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego (po raz pierwszy w ciągu 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów). Nowelizacja wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych krajobrazów priorytetowych zdefiniowanych w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy jej maksymalną wysokość. Nowelizacja przewiduje także możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Zwolnione z opłat będą m.in. reklamy niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz niewielkie szyldy. 17 kwietnia br. Senat zaproponował do ustawy poprawki, które zmieniają m.in. sposób karania za nielegalne reklamy. Senatorowie chcą, aby kara za każdy dzień umieszczenia reklamy niezgodnie z przepisami była obliczana jako iloczyn powierzchni tablicy reklamowej oraz 40-krotności ustalonej przez gminę stawki części zmiennej opłaty reklamowej. Do tego doliczana byłaby jeszcze 40-krotność stawki części stałej tej opłaty. Kara byłaby nakładana na podmiot, który umieścił reklamę, ale w przypadku niemożności jego ustalenia karani byliby właściciele nieruchomości, na której stoi reklama. Senatorowie wprowadzili do ustawy także poprawkę dotyczącą ustawiania przy drogach reklam nieprzytwierdzonych do gruntu (np. balonów reklamowych) – zasady będą w takim przypadku takie same jak te dotyczące obiektów budowlanych. Aby zapobiec nadużyciom, Senat doprecyzował też m.in. przepis, który zwalnia z opłat szyldy – jako tablice informacyjne o działalności gospodarczej prowadzonej na danej nieruchomości. Senat zaproponował także przepis przejściowy dotyczący reklamodawców, którzy reklamy postawili przed wejściem nowych przepisów w życie. Zgodnie z nim gminy mają ustanowić minimum 12-miesięczny termin na dostosowanie się reklamodawców do nowych regulacji.

W pierwszych czytaniach Izba zajmie się dwiema obszernymi propozycjami zmian – obywatelską oraz poselską – w Kodeksie wyborczym

Projekt obywatelski dotyczy zmian m.in. formy i zabezpieczenia kart do głosowania, wyposażenia technicznego lokali wyborczych i trybu obliczania głosów. Wnioskodawcy proponują też nowelizację przepisów dotyczących organów wyborczych i innych podmiotów biorących udział w procedurach, np. PKW i komisji niższego rzędu, komisarzy wyborczych oraz mężów zaufania. Wśród najważniejszych zmian zawartych w projekcie jest zniesienie głosowania korespondencyjnego. Wnioskodawcy argumentują, że taka forma głosowania w istotny sposób zwiększa ryzyko nieprawidłowości. Osoby, które nie będą mogły udać się do lokalu wyborczego z powodów od siebie niezależnych będą mogły zagłosować przez pełnomocnika. Projekt ogranicza możliwość zmiany obwodów wyborczych. Będzie ona możliwa tylko wówczas, gdy zmieni się liczba wybieranych radnych gminy lub liczba mieszkańców w obwodzie. Sama zmiana ma objąć wyłącznie obszar, którego dotyczy nowy przebieg granicy gminy. W zakresie kart do głosowania autorzy proponują, by karta do głosowania była pojedynczą kartą zadrukowaną po jednej stronie. Oprócz pieczęci obwodowej komisji wyborczej miałaby być ona zabezpieczana hologramem umieszczanym podczas wydawania karty wyborcy. Rozwiązanie to ma przeciwdziałać ewentualnym manipulacjom wyborczym. Wnioskodawcy chcą ponadto wprowadzenia przejrzystych urn do głosowania oraz kopert, mających na celu zapewnienie tajności głosowania. Projekt przewiduje wprowadzenie nagrywania oraz transmitowania przebiegu głosowania w lokalach wyborczych. W protokole głosowania sporządzonym przez obwodową komisję wyborczą mają być wyszczególniane przyczyny nieważności głosów. Wnioskodawcy proponują przeniesienie szeregu uprawnień wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na komisarzy wyborczych. Chodzi m.in. o przekazywanie w depozyt dokumentów z głosowania, a także m.in. powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz odwoływania jej członków. Zdaniem autorów zmiana ta zmniejszy ryzyko nadużyć i nieprawidłowości. W dokumencie znalazł się też odrębny rozdział dotyczący mężów zaufania, co – zdaniem autorów – w czytelniejszy sposób określi ich uprawnienia oraz nada ich działalności odpowiednią rangę. Obywatele zaproponowali ponadto m.in. zmiany w składzie PKW. Oprócz przedstawicieli TK, SN i NSA mają być do tego gremium powoływane osoby rekomendowane przez kluby poselskie, spośród osób posiadających uprawnienia sędziowskie. Projekt wpłynął do Sejmu 3 marca 2015 r. 18 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu oraz do zaopiniowania przez organizacje samorządowe. Komitet inicjatywy ustawodawczej reprezentuje Grzegorz Schreiber.

Drugi z projektów, wsparty podpisami grupy posłów z kilku klubów (ZP, PSL i SLD), koła RP oraz parlamentarzystów niezrzeszonych, ma – zdaniem wnioskodawców – stworzyć podstawę do prawidłowego i sprawnego przeprowadzania wyborów. Autorzy proponują m.in. działania na rzecz zmniejszenia odsetka głosów uznanych za nieważne. Ma w tym pomóc wprowadzenie kart wyborczych w postaci pojedynczych, jednostronnie zadrukowanych arkuszy. Tradycyjny znak „X” na karcie do głosowania ma zostać zastąpiony urzędową naklejką wyborczą. Podobnie jak w projekcie obywatelskim, także posłowie zaproponowali wprowadzenie przezroczystych urn. Wnioskodawcy proponują, by karty do głosowania miały indywidualne numery, dzięki którym wyborcy, w sposób gwarantujący zachowanie tajności wyborów, mogliby śledzić poprawność odnotowania własnych głosów, a w razie rozbieżności żądać ich okazania i udowodnić w ten sposób jego błędne zakwalifikowanie. Ponadto wnioskodawcy proponują m.in., by przebieg wyborów był nagrywany. Projekt wpłynął do Sejmu 25 lutego 2015 r. 18 marca br. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Wnioskodawców reprezentuje poseł Przemysław Wipler.

Propozycja rozszerzenia granic obrony koniecznej
Takie rozwiązanie zakłada poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Nie byłoby karane przekroczenie granic obrony koniecznej w przypadku zagrożenia np. bezpieczeństwa powszechnego, życia, zdrowia, wolności, wolności seksualnej lub mienia oraz połączenia zamachu na mienie z użyciem przemocy lub wdarciem się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub ogrodzonego terenu. W myśl projektu, dopiero rażące przekroczenie granic obrony koniecznej podlegałoby karze. Autorzy projektu zauważają, że w powszechnym odbiorze utrwalone jest przekonanie, że „przestępca jest lepiej chroniony przez prawo niż ofiara”. Zdaniem wnioskodawców nowelizacja ma na celu w sposób jasny i niebudzący wątpliwości dać obywatelom możliwość ochrony podstawowych wartości porządku społecznego przed bezprawnymi zamachami ze strony osób trzecich. Projekt wpłynął do Sejmu 20 stycznia 2015 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Zjednoczona Prawica. 11 marca br. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Andrzej Dąbrowski.

Podczas 91. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w 2015 r. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. reformy i promocji kształcenia zawodowego, inwestycji górniczych w Polsce oraz naruszeń prawa i etyki zawodowej w trakcie czynności prowadzonych przez komorników.

Źródło: www.sejm.gov.pl, fot. Krzysztof Białoskórski


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio