95. posiedzenie Sejmu – szereg istotnych spraw. - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

95. posiedzenie Sejmu – szereg istotnych spraw.

Dodano: 26 czerwca 2015

Foto

Na 95. Posiedzeniu Sejmu poruszono szereg istotnych spraw. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o in vitro. Uchwalił ustawę w myśl której osoby pozbawione prawa do zasiłku macierzyńskiego (np. studenci, osoby na umowach cywilnoprawnych) będą otrzymywać świadczenie w wysokości 1 tys. zł. Przyjęto przepisy o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej przysługującej młodym, rodzinom wielodzietnym i seniorom. Zreformowano program „Mieszkanie dla młodych” tak by był on dostępny dla większej liczby osób. Powołano Radę Dialogu Społecznego zamiast Komisji Trójstronnej. Sejm przyjął przepisy ukrócające zatrudnianie na wieloletnie umowy cywilnoprawne. W miejsce ustępującego Radosława Sikorskiego marszałkiem Sejmu została Panie Małgorzata Kidawa - Błońska.

 

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o in vitro

 

Przyjęte przepisy dotyczą m.in. leczenia niepłodności, zasad i warunków stosowania wspomaganej prokreacji oraz postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami. Jedną z metod leczenia niepłodności uregulowanych w projekcie jest procedura in vitro, która ma być dostępna dla małżeństw oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu. Z tej metody będzie można skorzystać, jeśli inne sposoby, stosowane przez co najmniej 12 miesięcy nie przyniosły efektów. Zapłodnionych będzie mogło zostać nie więcej niż 6 komórek rozrodczych. Zasada ta nie będzie stosowana, jeśli kobieta ukończyła 35 lat, dwie próby in vitro nie przyniosły rezultatów lub ze względu na stan zdrowia kobiety, niezależny od problemu bezpłodności. Ustawa zakazuje tworzenia ludzkich zarodków, jeśli nie będą one służyły wspomaganej prokreacji. W ustawie zapisano też zakaz niszczenia prawidłowo rozwijających się zarodków, czyli m.in. takich, w których nie zostały stwierdzone wady powodujące ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę. Za niszczenie zarodków wbrew ustawie oraz klonowanie zarodków będzie grozić od 6 miesięcy do 5 lat więzienia. Ustawa porządkuje kwestię anonimowego dawstwa komórek rozrodczych i zarodków. Zgodnie z ustawą zakazane będą preimplantacyjne badania genetyczne, których celem jest wybór płci dziecka. Diagnostykę można będzie przeprowadzać w medycznych laboratoriach diagnostycznych wyłącznie po to, by uniknąć ciężkiej, nieuleczalnej choroby dziedzicznej. W myśl nowych przepisów zarodki przechowywane w banku komórek rozrodczych i zarodków będą mogły być adoptowane po 20 latach. Do dawstwa anonimowego będą też przekazywane zarodki w przypadku śmierci obojga dawców. Osoby urodzone dzięki in vitro z wykorzystaniem komórek dawców anonimowych będą mogły po osiągnięciu pełnoletniości zapoznać się z informacjami o roku i miejscu urodzenia oraz stanie zdrowia dawcy. Zgodnie z ustawą Minister Zdrowia będzie tworzył Centra Leczenia Niepłodności, realizujące pełny i kompleksowy zakres świadczeń zdrowotnych umożliwiających leczenie niepłodności oraz prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą. Ponadto szef resortu zdrowia będzie prowadził rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków. Dane zawarte w rejestrze będą objęte tajemnicą. Nowe regulacje wprowadzają też m.in. obowiązek przedstawiania co 5 lat Sejmowi przez Ministra Zdrowia sprawozdania z wykonywania ustawy. Następnie ustawa trafi do Senatu.

 

Zasiłki w wysokości 1000 zł miesięcznie dla młodych rodziców bez prawa do zasiłku

 

Taką zmianę przewiduje uchwalona nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Nowelizacja wprowadza świadczenie rodzicielskie dla rodzin, które do tej pory nie mogły z niego skorzystać. Ma ono przysługiwać osobom, które urodziły lub adoptowały dziecko, ale nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie). Świadczenie będzie wypłacane także osobom, które  samotnie wychowują dziecko i rezygnują z zasiłku macierzyńskiego. W ten sposób wsparciem zostaną objęci wszyscy rodzice. Świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu w rodzinie. W myśl nowelizacji, począwszy od 2016 r. rodzice będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie - co do zasady - przez rok po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dziecka. W przypadku większej liczby dzieci świadczenie będzie przysługiwać odpowiednio przez: 65 tygodni – przy urodzeniu bliźniąt lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci; 67 tygodni – trojaczków; 69 tygodni – czworaczków; 71 tygodni – pięcioraczków i większej liczby dzieci. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Nowe świadczenie będzie przysługiwać również tym rodzicom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 52 tygodnie (w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni). Nowelizacja umożliwia też m.in. gminom przyznawanie z własnych środków dodatkowych świadczeń dla rodzin. Teraz ustawą zajmą się senatorowie.

 

 

Powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej m.in. dla osób niezamożnych, seniorów i rodzin wielodzietnych

 

Izba uchwaliła ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która realizuje rządowy program „Prawo dla każdego”. Ustawa przewiduje utworzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej na etapie przedsądowym. Uzupełni ona aktualne poradnictwo prawne, w ramach którego obywatele mogą uzyskać pomoc m.in. w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W punktach będzie można m.in.: otrzymać informacje o obowiązujących przepisach, wynikających z nich prawach i obowiązkach oraz o sposobie rozwiązania problemu prawnego. Możliwe będzie także sporządzenie pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne, pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Nieodpłatną pomoc prawną będą świadczyć adwokaci i radcy prawni, którzy zawrą umowę z powiatem – w tym celu co roku powiaty będą zawierały porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych. Ponadto powiat będzie mógł zlecić prowadzenie połowy punktów bezpłatnej pomocy sektorowi NGO. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłaniane w otwartym konkursie ofert, będzie można poradzić się też m.in. doradcy podatkowego np. w kwestii wypełnienia zeznania podatkowego. Porady nie będą mogły dotyczyć jednak spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prawo do korzystania z sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będą miały osoby: otrzymujące w ostatnim roku świadczenia z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny lub będące w trudnej sytuacji w związku z np. klęską żywiołową lub katastrofą naturalną. Pomoc będzie też przysługiwała m.in.: ofiarom przemocy w rodzinie, kombatantom, ofiarom represji wojennych, weteranom i osobom po 65. roku życia. Ponadto ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do edukacji prawnej społeczeństwa np. poprzez kampanie i akcje społeczne. Chodzi tu o rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej m.in. mediacji i pozasądowego rozwiązywania sporów. Teraz nad nowelizacją będą pracować senatorowie.

 

Więcej młodych osób, w tym rodzin wielodzietnych, będzie mogło skorzystać z programu „Mieszkanie dla młodych”

 

Taki ma być efekt przyjętej dziś przez Sejm nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zmiany wynikają z analizy dotychczasowej realizacji programu. Zgodnie z nowelizacją, MdM ma wspierać młodych w kupnie pierwszego mieszkania (domu) z rynku pierwotnego i wtórnego na kredyt, oferując dopłatę do wkładu własnego. Nowe przepisy przewidują m.in. zwiększenie z 50 do 65 m kw. powierzchni mieszkaniowej, od której będzie liczona dopłata do wkładu własnego dla rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci (zwiększy to wysokość dofinansowania o 30 proc.). Ponadto, w myśl nowelizacji, osoby i rodziny z dwójką dzieci będą mogły otrzymać wyższe dofinansowanie wkładu własnego - 20 proc. zamiast dotychczasowych 15 proc., natomiast w przypadku trójki dzieci i więcej – dopłata wzrośnie z 15 do 30 proc. Dla rodzin z trojgiem dzieci, w połączeniu ze zwiększeniem podstawy wymiaru wsparcia, oznacza to wzrost wysokości dofinansowania wkładu własnego o 160 proc. Dodatkowo nowelizacja przewiduje rezygnację z warunku „pierwszego mieszkania” i limitu wieku w przypadku rodzin i osób wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego. Oznacza to, że z programu będą mogły skorzystać osoby i rodziny z trójką dzieci (lub większą ich liczbą), które wprawdzie mają mieszkanie, ale chcą kupić większy lokal, i w ten sposób poprawić swoje warunki bytowe. Takich rodziców i osób nie będzie dotyczył dotychczasowy limit wieku, zgodnie z którym przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, cena mieszkania z rynku wtórnego nie będzie mogła przekraczać kwoty otrzymanej po pomnożeniu współczynnika 0,9 przez metraż mieszkania i średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu wybudowania 1 m2 mieszkania obowiązujący w gminie, na terenie której jest ono położone. W przypadku lokali z rynku pierwotnego limit cenowy pozostanie bez zmian (współczynnik wynoszący 1,1). Nowelizacja zwiększa też udział w programie osób bez zdolności kredytowej. Do tej pory, jeśli nabywca – mimo dofinansowania wkładu własnego – nie miał zdolności kredytowej, to do umowy kredytu razem z nim mogła przystąpić najbliższa rodzina, np. rodzice, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie. W myśl nowych przepisów kredytobiorców będą mogły wesprzeć dowolne osoby. Nowelizacja umożliwia też dofinansowanie wkładu własnego do nabycia mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko budowy. Rozwiązanie to umożliwi objęcie programem przebudowanych lub zaadaptowanych budynków niemieszkalnych, strychów i starych kamienic. Nowe regulacje przewidują także zwiększenie udziału w programie osób, które chcą skorzystać z pośrednictwa spółdzielni mieszkaniowych w nabyciu mieszkania. Z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania, i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania. Dotychczasowe przepisy umożliwiały uzyskanie wsparcia finansowego nabywcom, którzy kupowali od spółdzielni mieszkania powstające na zasadach deweloperskich oraz mieszkania budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona. Teraz nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

 

 

Rada Dialogu Społecznego zastąpi Komisję Trójstronną – będzie nowe forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu

 

Wynika to z uchwalonej w głosowaniach ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zgodnie z nowymi przepisami, Rada Dialogu Społecznego (RDS) ma realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia oraz wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych. Zastąpi ona funkcjonującą od 2001 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Konieczność powstania nowego forum współpracy sygnalizowane było zarówno przez partnerów społecznych, związki zawodowe i organizacje pracodawców, jak i stronę rządową. Zgodnie z ustawą, do zadań Rady będzie należeć m.in. inicjowanie procesu legislacyjnego na zasadach określonych w ustawie, jak i opiniowanie (przez pracowników i pracodawców) projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych wniesionych przez rząd. Rada będzie miała na to 30 dni. Ze względu na ważny interes społeczny termin ten może być skrócony do 21 dni. W przypadku, gdy rząd nie uwzględni opinii, będzie zobowiązany do przedstawienia swojego stanowiska w uzasadnieniu do projektu przedkładanego Sejmowi oraz powinien poinformować o tym Radę. W ustawie zachowano możliwość zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy albo porozumień określających wzajemne zobowiązania stron (tak jak to określały przepisy dotyczące Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych). Przedstawiciele strony pracowników i pracodawców otrzymali również możliwość podjęcia uchwały o wystąpieniu przez przewodniczącego Rady do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w przypadku zaistnienia rozbieżności w wykładni prawa. Ważnym rozwiązaniem zawartym w ustawie jest możliwość skierowania wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego do podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie aktu normatywnego dotyczącego spraw pozostających w gestii Rady. Ponadto co roku Rada powinna określić swój program działania z uwzględnieniem sytuacji społecznej i gospodarczej kraju oraz wskazać zagadnienia priorytetowe dla rozwoju i trwałości dialogu społecznego. Dokument ten ma być przekazywany rządowi do 20 lutego każdego roku. W ustawie określono tryb i formę podejmowania ustaleń przez RDS, określono także mechanizmy przekazywania spraw zespołom problemowym, stałym albo doraźnym, tworzonym w ramach Rady. W składzie Rady strona pracowników i pracodawców będzie reprezentowana przez taką samą liczbę przedstawicieli. Liczbę przedstawicieli strony rządowej będzie ustalał premier. Członków Rady będzie powoływał i odwoływał prezydent na wniosek każdej organizacji pracowników. Funkcja przewodniczącego będzie pełniona rotacyjnie – naprzemiennie przez przedstawiciela każdej z trzech stron. Kadencja przewodniczącego RDS będzie trwała rok. Posiedzenia Rady będą jawne. Ustawa przewiduje również powołanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS), które, podobnie jak dotychczas, będą realizować dialog czterech stron: pracowników, pracodawców, rządu (jego reprezentantem jest wojewoda) oraz strony samorządowej, którą reprezentuje marszałek województwa. Z głosem doradczym, w pracach Rady będą mogli uczestniczyć m.in. przedstawiciele prezydenta, prezesa NBP oraz prezesa GUS. Następnie ustawa będzie rozpatrywana w Izbie drugiej.

 

Koniec zatrudniania pracowników na wieloletnie umowy czasowe - Sejm za zasadą „33 i 3”

 

To jedna z najważniejszych zmian w Kodeksie pracy, które uchwalił w głosowaniach Sejm. Rozwiązanie „33 i 3” oznacza, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika na czas określony u jednego pracodawcy przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z pracownikiem już 3 takie umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zasada „33 i 3” nie będzie stosowana, np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji, zatrudnienia w placówkach zagranicznych. Ponadto nowelizacja uzależnia okresy wypowiedzenia umów o pracę wyłącznie od czasu ich trwania, a nie od rodzaju umowy. Oznacza to, że 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwać, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące wypowiedzenia, przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata. Zgodnie z nowelizacją pracodawca będzie też mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy przewidują, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część. Ponadto w nowelizacji doprecyzowano przepisy odnoszące się do zatrudniania pracowników na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. W myśl nowych regulacji, możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy. W nowelizacji ograniczono też liczbę rodzajów umów o pracę. Pozostaną umowy na czas nieokreślony, na czas określony oraz na okres próbny. Zlikwidowane zostały natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy. Następnie nad nowelizacją będą pracować senatorowie.

Źródło: www.sejm.gov.pl, https://www.facebook.com/PlatformaObywatelska


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio