Facebook Flickr YouTube Sejmometr

96. posiedzenie Sejmu

Dodano: 17 lipca 2015

Foto

Na 96. posiedzeniu Sejmu zostało przegłosowanych wiele ważnych projektów ustaw. Posłowie przyjęli ustawę gwarantująca wzrost nakładów na armię. Grupy obecnie objęte immunitetem (posłowie, senatorowi) będą mogły być karane za wykroczenia drogowe. Spółki o strategicznym znaczeniu dla Państwa otrzymają prawną ochronę przed wrogimi przejęciami. Planuje się zwiększenie nakładów na remonty pociągów pasażerskich. Szerszy opis zagadnień poruszanych na ostatnim posiedzeniu Sejmu poniżej.

 

Będą specjalne ulgi w podatkach dochodowych na tworzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli

Przewiduje je nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie tworzących zakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola. Do kosztów będzie można zaliczyć, w ograniczonym zakresie, także wydatki na prowadzenie takich placówek: do 400 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i do 200 zł na każdego przedszkolaka. Takie same wydatki będą mogli zaliczyć do kosztów ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na dofinansowanie pracownikom wydatków na opiekę nad dziećmi zapewnioną w innych placówkach. Odliczenia te będą możliwe pod warunkiem, że koszty nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednocześnie ustawa zwalnia rodziców z podatku PIT od dofinansowania pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym do 400 zł miesięcznie i do 200 zł w przedszkolu. W przypadku środków otrzymanych z ZFŚS ustawa rozciąga obowiązujące dotychczas zwolnienie z PIT obejmujące koszty pobytu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na przedszkola. Przyjęte przez Sejm rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Ustawa trafi do Izby drugiej.

 

Wątpliwości dotyczące treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników

Uchwalone przez Sejm zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzają zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników. Rozwiązanie to ma wzmocnić ochronę praw podatników i pewność obrotu gospodarczego. Projekt zawiera ponadto propozycję złagodzenia zasad przeprowadzania kontroli. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewidują, że będzie je można przeprowadzać nie tylko w siedzibie firmy lub miejscu wykonywania działalności, ale także w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych. Uchwalone przez Sejm przepisy trafią teraz pod obrady Senatu.

 

 

Sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych załatwisz przez Internet

To istota nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada informatyzację i integrację działań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także Karty Dużej Rodziny. Nowe przepisy mają usprawnić proces wnioskowania o świadczenia i ich przyznawania, skrócić czas wydania decyzji i umożliwić dokładniejszą weryfikację uprawnień. Elektronicznie będzie można składać wnioski oraz odbierać wydane decyzje. Ustawa wprowadza też możliwość przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza. Usprawni to działania pracowników socjalnych. Nowelizacja umożliwia także Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, kierownikom ośrodków pomocy społecznej i pracownikom socjalnym bezpłatny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Informacje w niej zawarte są pomocne przy ustalaniu sytuacji majątkowej osób ubiegających się o świadczenia. Zmiana usprawni też m.in. działania gmin, wspierających komorników sądowych, wobec dłużników alimentacyjnych. Ustawą zajmą się senatorowie.

 

Rozprawy karne będą nagrywane

Sejm przyjął zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Ustawa wprowadza rozwiązanie, które ma stanowić etap przejściowy pomiędzy protokołowaniem przebiegu rozprawy w tradycyjny sposób a wprowadzeniem protokołu elektronicznego w sprawach karnych. Są to kolejne regulacje tego typu – po wprowadzonych wcześniej rozwiązaniach dotyczących nagrywania rozpraw w postępowaniu cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia. Przebieg rozprawy ma być nagrywany (dźwięk albo obraz i dźwięk), z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niemożliwe ze względów technicznych. Zarejestrowany przebieg rozprawy nie będzie jednak traktowany jako protokół elektroniczny, lecz będzie jedynie zapisem obrazu i dźwięku dołączanym do akt sprawy. Kopię nagrania będą mogły otrzymać strony, a także obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi. Prezes sądu, z ważnych przyczyn, uzasadnionych ochroną interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie, będzie mógł odmówić wyrażenia zgody na sporządzenie takich kopii. Zgodnie z uchwalonymi zmianami nie będą nagrywane rozprawy, których jawność wyłączono z uwagi na ochronę informacji o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”. Zasada ta ma dotyczyć przypadków, w których nie ma możliwości zapewnienia ochrony nagrania przed nieuprawnionym ujawnieniem. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Zmiany w procedurze karnej będą teraz przedmiotem prac Senatu.

 

Fundusz Kolejowy w latach 2016-2020 pomoże zmodernizować tabor pasażerski

Przyjęte przez posłów zmiany w ustawie o Funduszu Kolejowym przewidują, że w latach 2016-2020 środki z tego funduszu będą mogły być przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupów, modernizacji oraz napraw pociągów pasażerskich. Będzie na ten cel przeznaczane 110 mln zł rocznie. Z tej kwoty 100 mln zł zostanie podzielone pomiędzy województwa zgodnie z ich udziałem procentowym w tzw. części wyrównawczej subwencji ogólnej. Pozostałe 10 mln zł przypadnie w równych częściach tym województwom, które po podziale 100 mln zł otrzymały mniej niż 3 mln zł. Środki niewykorzystane w danym roku będą mogły być wydane w latach następnych, jednak nie później niż do końca 2021 r. Nowelizacją zajmie się teraz Senat.

 

Otwarcie stadionów dla szerszej publiczności przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa

Posłowie znowelizowali ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa uelastycznia przepisy w zakresie wymogów dotyczących organizowania imprez masowych. Chodzi tu w szczególności o mecze piłki nożnej. Organ wydający pozwolenie na organizację imprezy masowej, wstępnie ocenionej przez Policję jako impreza podwyższonego ryzyka, będzie mógł – na wniosek organizatora i po porozumieniu z Policją – wyrazić zgodę na mniejszą niż przewidziana dla takich imprez liczbę funkcjonariuszy służb porządkowych. Nowelizacja m.in. ustanawia wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, który będzie organem pomocniczym wojewody. W skład zespołu wejdą m.in. wojewódzki komendant Policji oraz Straży Pożarnej. Zespół wspomagałby zabezpieczanie imprez masowych m.in. poprzez analizowanie zagrożeń związanych z ich organizacją na terenie danego województwa oraz ocenę podejmowanych w tym zakresie działań. Obowiązek opracowania regulaminu obiektu, w którym ma się odbyć impreza masowa, został przeniesiony z organizatora imprezy na właściciela lub zarządcę. Obowiązek wyposażania obiektów w kompatybilne ze sobą systemy elektroniczne służące m.in. do identyfikacji osób i sprzedaży biletów będzie obowiązywał w przypadku meczów rozgrywanych w trzech najwyższych ligach rywalizacji mężczyzn. Zmienione zostały zasady bezpieczeństwa meczów piłki nożnej dotyczące m.in. identyfikacji uczestniczących w nich osób, wyposażenia obiektów, na których są one organizowane oraz sprzedaży biletów. Zakres przetwarzania danych identyfikujących uczestników meczu będzie obejmował imię, nazwisko i numer PESEL. Z dotychczas obowiązującego katalogu został usunięty m.in. wizerunek twarzy. Ustawa zmienia też procedurę stosowania zakazów klubowych. Osoby ukarane będą mogły złożyć do podmiotu, który zastosował zakaz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oprócz organizatora meczu piłki nożnej zakaz będzie mógł stosować także związek sportowy lub podmiot prowadzący rozgrywki. Nowelizacja uznaje za wykroczenie posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub wyrobów pirotechnicznych już w drodze na imprezę masową, np. na mecz. Ustawa wprowadza obowiązek konsultowania projektów stadionów z komendantami wojewódzkimi Policji oraz Straży Pożarnej. Ustawa trafi pod obrady Senatu.

 

Parlamentarzyści, GIODO, prezes IPN, rzecznik praw dziecka, sędziowie oraz prokuratorzy będą mogli być ukarani za wykroczenia drogowe

Przewiduje to nowelizacja ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych. Ustawa umożliwia posłom i senatorom, a także generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, rzecznikowi praw dziecka, sędziom oraz prokuratorom, w tym Prokuratorowi Generalnemu przyjęcie i zapłacenie mandatu karnego (wręczonego podczas kontroli drogowej) oraz opłacenie mandatu zaocznego (np. otrzymanego na podstawie zapisu z fotoradaru) na takich samych zasadach, jakie obowiązują pozostałych obywateli. Dotychczas ukaranie za wykroczenia drogowe posłów, GIODO, prezesa IPN oraz rzecznika praw dziecka wymagało zgody Sejmu. W przypadku senatorów zgodę na ukaranie wyrażała Izba Wyższa, a sędziowie oraz prokuratorzy odpowiadali tylko dyscyplinarnie. Jeżeli posłowie i inne osoby nie przyjmą mandatu lub nie opłacą mandatu zaocznego, będzie stosowana dotychczasowa procedura pozbawiania ich immunitetu. Nowelizacja trafi do Senatu.

 

Ochrona gruntów rolnych najlepszej jakości przy jednoczesnym zwolnieniu z ich odrolnienia
Posłowie znowelizowali ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustawa zakłada ochronę gruntów rolnych najlepszej jakości przy jednoczesnym zwolnieniu, w określonych przypadkach, z obowiązku uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ich odrolnienie. Zwolnienie dotyczyłoby gruntów klas I-III, które łącznie spełniają następujące warunki: co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu mieści się w obszarze zwartej zabudowy; położone są maksymalnie 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej i od drogi publicznej oraz ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy kilka odrębnych części. Ustawa trafi teraz do Senatu.

 

Zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa przed wrogimi przejęciami
To cel uchwalonej podczas bieżącego posiedzenia Izby ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Ustawa określa zasady i tryb nabywania akcji, udziałów, praw majątkowych w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstw lub ich części. Rozwiązania te obejmą spółki, których listę określi rząd w rozporządzeniu. O włączeniu do wykazu ma rozstrzygać m.in. udział podmiotu w rynku oraz skala prowadzonej działalności. Ochroną będą mogły być objęte przedsiębiorstwa prowadzące działalność w strategicznych obszarach gospodarki. Projekt zaliczył do nich m.in. przesył gazu i prądu, wytwarzanie prądu, produkcję, magazynowanie i przechowywanie benzyn i oleju napędowego, produkcję chemikaliów, nawozów i uzbrojenia a także działalność w sektorze telekomunikacji. Inwestorzy będą mieć obowiązek zawiadomienia ministra skarbu państwa o zamiarze dokonania transakcji, w wyniku której nastąpi przejęcie kontroli lub uzyskanie istotnego udziału w spółce podlegającej ochronie. W przypadku rzeczywistego i dostatecznie poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego minister będzie mógł sprzeciwić się transakcji. Decyzję w tej sprawie będzie musiał wydać w ciągu 90 dni. Powstanie Komitet Konsultacyjny, który będzie przedstawiał ministrowi rekomendacje w sprawie poszczególnych transakcji. W skład komitetu wejdą przedstawiciele m.in. ministerstw: spraw zagranicznych i wewnętrznych, obrony, gospodarki, skarbu państwa i rolnictwa, służb wywiadu i kontrwywiadu, dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

 

Nakłady na obronność wzrosną do minimum 2 proc. PKB - więcej pieniędzy m.in. na nowoczesny sprzęt dla armii
Sejm ustalił ostateczny tekst przewidującej takie rozwiązanie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Od 2016 r. na finansowanie potrzeb obronnych Polski budżet państwa będzie przeznaczać corocznie nie mniej niż 2 proc. PKB z roku poprzedniego – dotychczas było to 1,95 proc. PKB. W 2016 r. ma to zapewnić dodatkowo ponad 800 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla wojska. Udział wydatków na naukę, badania i rozwój polskiego przemysłowego potencjału obronnego ma wynosić co najmniej 2,5 proc. nakładów na obronność. Wydatki majątkowe mają stanowić co najmniej 20 proc. tych nakładów. Ponadto nowelizacja przewiduje m.in., że rząd będzie określał szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych co 4 lata, a nie co 2, jak do tej pory. Okres planistyczny wydłużono z 6-letniego na 10-letni. W ten sposób dostosowano polskie regulacje do zasad planowania obronnego w NATO. Dokument ten, podobnie jak i zarządzenie szefa MON w sprawie programu rozwoju Sił Zbrojnych, przed przyjęciem będzie opiniowany przez sejmową Komisję Obrony Narodowej. Jednostki wojskowe będą mogły funkcjonować bardziej elastycznie, tj. świadczyć usługi cywilom poza szkoleniem, czyli np. zbudować most, oczyścić teren po powodzi – jeśli wymagać tego będzie interes publiczny lub interes Sił Zbrojnych. Nowelizacja wprowadza także możliwość wypłacania zaliczek na poczet zamówień publicznych udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, wyłączonych spod Prawa zamówień publicznych. Umożliwi to efektywną realizację zamówień mających priorytetowe znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Źródło: www.sejm.gov.pl, fot: K. Białoskórski, opracował: K. Maliński


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio