Senat przyjął ustawę emerytalną - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Senat przyjął ustawę emerytalną

Dodano: 24 maja 2012

Foto

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych. Za obiema ustawami głosowło 63 senatorów, przeciw było 31 [WIDEO].

Zgodnie z nowymi przepisami, począwszy od 1 stycznia 2013 r., wiek emerytalny będzie stopniowo, o 3 miesiące każdego roku, wydłużany do 67. roku życia, a wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie zrównany. Mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny w 2020 r., a kobiety – w 2040 r. Ustawa przewiduje także tzw. emeryturę częściową, która umożliwi przejście na emeryturę po ukończeniu 62 lat przez kobiety i 65 przez mężczyzn, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego, wyliczanego na podstawie okresów składkowych i nieskładkowych (dla kobiet co najmniej 35 lat, dla mężczyzn co najmniej 40 lat). Wysokość emerytury częściowej będzie wynosić 50% pełnej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczonym rolnikom również będzie przysługiwać prawo do częściowej emerytury rolniczej. Osoby pobierające renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy będą mogły uzyskiwać dochody z pracy pozarolniczej. Pełne renty lub emerytury rolnicze będzie można otrzymywać pomimo prowadzenia działalności rolniczej ze współmałżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Nowe regulacje obejmą kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.

Do końca grudnia 2013 r. minister pracy ma przygotować program wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób powyżej 60. roku życia i wspierania równości płci na rynku pracy. Zgodnie z założeniami rządu, projektodawcy nowelizacji, powinna ona m.in. wpłynąć na wzrost poziomu świadczeń emerytalnych wypłacanych w przyszłości z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zwiększyć średnie tempo wzrostu PKB w latach 2010–2060 o 0,1 pkt procentowego.

Nowe regulacje ustawy emerytalnej dla służb mundurowych przewidują że, funkcjonariusze i żołnierze zawodowi w dalszym ciągu będą nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego. Oznacza to, że tak jak dotychczas, nie zostaną objęci powszechnym systemem emerytalnym. Ustawa wydłuża staż służby do 25 lat, a wiek przejścia na emeryturę do ukończenia 55 lat. Zmiany obejmą osoby, które rozpoczną służbę po wejściu w życie nowych przepisów, czyli 1 stycznia 2013 r. Funkcjonariusze i żołnierze pozostający w służbie w dniu wejścia ustawy w życie będą mogli wybrać, czy chcą odejść na emeryturę na starych czy na nowych zasadach. Mundurowy, który w dniu zwolnienia ze służby przepracował 25 lat, ale nie ukończył 55. roku życia, będzie mógł nabyć prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, pod warunkiem że zwolnienie ze służby nastąpiło nie z jego winy, ale np. w wyniku likwidacji jednostki organizacyjnej. Nowelizacja przewiduje, że po 25 latach służby emerytura będzie wynosić 60% podstawy jej wymiaru i wzrastać ma o 3% za każdy kolejny rok służby. Maksymalna emerytura nie będzie mogła przekroczyć 75% podstawy. Wysokość emerytury zostanie uzależniona od średniego uposażenia z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną i dodatkami stałymi, a funkcjonariusz lub żołnierz sam będzie mógł zdecydować, który okres jest dla niego najkorzystniejszy jako podstawa wyliczenia świadczenia. Emerytura będzie mogła być podwyższana o 0,5% za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych.

Zmiany nie przewidują możliwości łączenia emerytury z rentą. Zgodnie z założeniami rządu, nowelizacja ma zachęcić dobrze wyszkolonych i doświadczonych funkcjonariuszy oraz żołnierzy do dłuższej aktywności zawodowej.

Po przyjęciu przez obie Izby rządowych projektów reformy emerytalnej, ustawy trafią do prezydenta.


Źródło, foto: senat.gov.pl,


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio