Ofensywna strategia, która zapewni wzrost gospodarczy [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Ofensywna strategia, która zapewni wzrost gospodarczy [WIDEO]

Dodano: 12 października 2012

Foto

Rząd w ob­li­czu dru­giej fali kry­zy­su przy­go­to­wał ofen­syw­ną stra­te­gię, która za­pew­ni Pol­sce wzrost go­spo­dar­czy, a "dru­gie expo­se" pre­mie­ra do­wo­dzi, iż rząd ma od­po­wiedź na współcze­sne wy­zwa­nia – mówiłem podczas dzisiejszego (12.10) wystąpienia w Sejmie [WIDEO].

 

Pan pre­mier przed­sta­wił dzisiaj nową fi­lo­zo­fię dzia­ła­nia w ob­li­czu dru­giej fazy kry­zy­su. To jest isto­tą wy­stą­pie­nia pre­mie­ra, to jest stra­te­gia ofen­syw­na, wyj­ścia na­prze­ciw dru­giej fazy kry­zy­su, już nie ostroż­nie, ale z całą nową stra­te­gią dzia­ła­nia tak, aby za­pew­nić Pol­sce wzrost go­spo­dar­czy, bez­pie­czeń­stwo oszczęd­no­ści oby­wa­te­li, aby nie wy­tra­cić tego, co zdo­by­li­śmy w ostat­nich 20 la­tach - pod­kre­śliłem, przed­sta­wia­jąc sta­no­wi­sko klubu po wystą­pie­niu pre­mie­ra w Sej­mie.

 

Premier w swoim wy­stą­pie­niu przed­sta­wił, m.​in. bar­dzo śmia­ły plan in­westycji, wiel­ki plan po­li­ty­ki pro­ro­dzin­nej oraz uła­twie­nia dla przed­się­bior­ców. Rząd PO-PSL jest po­wo­ła­ny do tego, żeby dzia­łać w spo­sób sku­tecz­ny, żeby bro­nić Pol­skę przed kryzy­sem eu­ro­pej­skim, żeby chro­nić pol­skie ro­dzi­ny i dbać o przy­szły wzrost pań­stwa. Należy za­zna­czyć, że rząd zre­ali­zo­wał więk­szość za­po­wie­dzi z expo­se pre­mie­ra z 2011 roku, a po­zo­sta­łe re­for­my też będą re­ali­zo­wa­ne - kontynuowałem. Tezy i pro­po­zy­cje Donalda Tuska dają gwa­ran­cję, że naj­bliż­sze mie­sią­ce będą czasem, w któ­rym udo­wod­ni­my, że Pol­ska zmie­rza w dobrą stro­nę, że rząd PO-PSL ma od­po­wiedź na wy­zwa­nia współ­czesno­ści, że ma pro­gram, że wie, jak roz­wiać wąt­pli­wo­ści i obawy ro­da­ków - podkreśliłem.

 

Podczas wystąpienia kry­ty­cznie odniosłem się do opo­zy­cji. PiS i So­li­dar­na Pol­ska, zgła­sza­jąc marionetko­wych kan­dy­da­tów na "pseu­do­pre­mie­rów",  mnożą po­my­sły rodem z te­atru i dewalu­ują lite­rę kon­sty­tu­cji. PiS or­ga­ni­zu­je de­ba­ty, za­miast wła­snych kon­kret­nych rozwiązań. Cho­dzi wy­łącz­nie o zdję­cie pre­ze­sa PiS Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go, oto­czo­ne­go naukow­cami, żeby zatrzeć wra­że­nie szczę­ścia pre­ze­sa sie­dzą­ce­go kie­dyś mię­dzy Lep­pe­rem a Giertychem przed ka­me­ra­mi Te­le­wi­zji Trwam, owo za­do­wo­le­nie pre­ze­sa, który mógł decydować, czy za­ło­żyć, czy nie za­ło­żyć kaj­dan­ki po­li­ty­ko­wi opo­zy­cji. PiS obec­nie "usy­pia" swoje po­two­ry, Ka­czyń­ski chowa je pod po­dusz­kę, żeby na razie nie było ich widać, żeby uśpić czuj­ność oby­wa­te­li. Nie można dać się tym przemia­nom zwieść(!) - ape­lo­wałem. Ła­ma­nie kon­sty­tu­cji, za­trzy­my­wa­nie człon­ków wła­sne­go rządu pod byle po­zo­rem, szu­ka­nie haków, śle­dze­nie opo­zy­cji oto, jakie de­mo­ny czają się pod po­dusz­ką pre­ze­sa Ka­czyń­skie­go - do­wo­dziłem. Panie pre­ze­sie Ka­czyń­ski, niech pan nie budzi Pol­ski, bo Po­la­cy wie­dzą, kiedy wsta­wać. Kiedy pan jesz­cze smacz­nie śpi w swo­jej szczel­nie chro­nio­nej willi, inni już dawno wsta­ją, pra­cu­ją, żeby za­pew­nić do­chód swoim ro­dzi­nom. Oni w od­róż­nie­niu od pana wie­dzą, jak wyglą­da wschód słoń­ca, dla­te­go mają bar­dziej przy­ja­zne spoj­rze­nie na rze­czy­wi­stość – apelowałem do prezesa PiS-u.

 

Tytułem końca przywołałem an­kietę ze stro­ny in­ter­ne­to­wej PiS-u, pod ty­tu­łem: "Co nam obie­ca pre­mier Tusk". Jedną z moż­li­wych od­po­wie­dzi jest "że się po­wie­si". Według mnie, to prawdziwy obraz partii Kaczyńskiego. PiS nie zmie­nia się men­tal­nie, to wstyd i hańba, że nazywacie się patriotami! - podkreśliłem.

 

Konkludując wystąpienie, za­po­wie­działem, że klub PO nie bę­dzie za­da­wał pre­mie­ro­wi pytań przed gło­so­wa­niem wnio­sku o wotum za­ufa­nia dla rządu. 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio