Rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych! - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych!

Dodano: 07 grudnia 2012

Foto

Podczas ostatniego dnia obrad Sejmu (7.12.), zdecydowaliśmy, iż przyszły rok będzie Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 443 posłów, żaden nie był przeciwko, jedna osoba wstrzymała się od głosu [UCHWAŁA].

 

Jak głosi treść dokumentu, w roku 1997 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmując uchwałę Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, uznał, że osoby, którym sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie, jeśli chodzi o życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą być dyskryminowane.

 

Wnioskodawca uchwały zaznaczył, iż w minionym piętnastoleciu zarówno władze państwowe i samorządowe, jak  i obywatele Rzeczypospolitej podjęli wiele skutecznych inicjatyw służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepelnosprawnych, a przez to znacząco wspierających ich aktywne i możliwie samodzielne życie. Dzięki temu znaleźliśmy się w gronie narodów podkreślających poprzez realne działania wagę włączenia kwestii dotyczących osób niepełnosprawnych do głównego nurtu polityki państwa.

 

W celu promowania takiej właśnie postawy dwadzieścia lat temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, zaś 13 grudnia roku 2006 Zgromadzenie to przyjęło Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych określającą wymagania w zakresie praw tej grupy osób i cele, do których należy dążyć na drodze wyrównywania ich szans w społeczeństwie. Ten akt prawny jest ważnym krokiem społeczności ludzkiej w kierunku uznania nowoczesnego, otwartego podejścia do niepełnosprawności, opartego na prawach człowieka, dlatego też w roku bieżącym Polska ratyfikowała tę konwencję – czytamy w uchwale.

 

Ogłaszając rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych, zaapelowaliśmy o podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących realizacji ducha i litery Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju.

 

W Polsce jest ok. 5,5 mln niepełnosprawnych. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu i neurologiczne.

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl,


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio