Komisja finansów poparła moje poprawki - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Komisja finansów poparła moje poprawki

Dodano: 12 grudnia 2012

Foto

Spośród 6180 poprawek zgłoszonych do projektu budżetu na 2013 r., komisja finansów publicznych, podczas wczorajszego (11.12.) posiedzenia, zdecydowała, że zarekomenduje Sejmowi przyjęcie pięciu poprawek, w tym dwóch zgłoszonych przeze mnie.

 

Pierwsza poprawka dotyczy zmniejszenia o 500 tys. zł dotacji i subwencji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i przeznaczenia z tej kwoty 420 tys. zł na zwiększenie budżetu województwa opolskiego z przeznaczeniem na dotacje i subwencje na ochronę oraz opiekę nad zabytkami. Pozostałe 80 tys. zł miałoby trafić na wydatki bieżące wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.

 

Moja kolejna poprawka dotyczy części budżetu „Szkolnictwo wyższe”. Zaproponowałem zmniejszenie o 498 tys. zł dotacji i subwencji na działalność dydaktyczną. Kwota ta ma być przeznaczona na rezerwę celową „Finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”.

 

Inna poprawka przyjęta przez komisję złożona została przez Izabelę Mrzygłocką z Platformy. Mówiła ona o przeniesieniu niemal wszystkich środków z Funduszu Kościelnego na rezerwę celową pt. „Fundusz Kościelny”. Przyjęcie tej poprawki spowodowało, że niemal 6 tys. poprawek złożonych przez Ruch Palikota, a dotyczących Funduszu Kościelnego, stało się bezprzedmiotowych.

 

Następna poprawka, którą zaakceptowała komisja, została złożona przez Małgorzatę Kidawę-Błońską i dotyczy zmniejszenia o 1 mln 858 tys. zł wydatków na dotacje i subwencje w części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Z tej kwoty 1 mln 855 tys. zł ma być przeznaczone na zwiększenie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Pozostałe 3 tys. zł ma trafić na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Kielcach.

 

Ostatnia przyjęta poprawka została złożona przez niezależnego posła Ryszarda Galla. Dotyczy ona przesunięcia 501 tys. zł w części budżetowej „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne”. O kwotę tę mają zostać zmniejszone wydatki majątkowe, a zwiększone wydatki na dotacje i subwencje.

 

Przyjęty przez rząd pod koniec września projekt budżetu na 2013 r. zakłada, że deficyt w przyszłym roku nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. zł, a dochody w przyszłym roku wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł, a wydatki będą nie wyższe, niż 334 mld 950 mln 800 tys. zł.

 

Zgodnie z projektem, dochody podatkowe mają wynieść w przyszłym roku 266 mld 982 mln 697 tys. zł, będą o 5,1 proc. większe niż w roku obecnym. Dochody niepodatkowe zaplanowano na 30 mld 806 mln 651 tys. zł. Złożą się na nie dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach, a także z wpłat z zysku (5 mld 860 mln 10 tys. zł), dochody z cła (2 mld 1 mln zł), wpłaty z zysku NBP (401 mln 900 tys. zł), opłaty, grzyw-ny, odsetki i inne dochody niepodatkowe (20 mld 160 mln 479 tys. zł), wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (2 mld 383 mln 262 tys. zł).

 

Ustalony w projekcie limit wydatków budżetowych na 2013 r. jest wyższy o 1,9 proc. od planowanego na 2012 r. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2013 r. wyniesie 19,8 proc. wobec 20,4 proc. w 2012 r., co oznacza spadek o 0,6 pkt proc.

 

Przy ustalaniu planu wydatków zastosowano, tzw. tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową, czyli mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Ponadto w 2013 r. utrzymano zamrożenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

 

Rząd w projekcie założył, że w przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc. PKB, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. Ponadto przyjęto, że wzrost spożycia ogółem wyniesie 5 proc., w ujęciu nominalnym, realny wzrost wynagrodzeń sięgnie 1,9 proc., a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc.

 

Źródło, fot.: tvpparlament.pl, sejm.gov.pl/Krzysztof Białoskórski


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio