Rozpoczęło się 36. posiedzenie Sejmu RP - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 36. posiedzenie Sejmu RP

Dodano: 20 marca 2013

Foto

Informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. to jeden z punktów porządku dziennego 36. posiedzenia Sejmu. Podczas obrad Izby zajmiemy się, m.in. propozycjami zmian w Kodeksie wyborczym, projektami nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o prokuraturze.

 

Projekt nowelizacji ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1151), zgłoszony przez grupę posłanek PO, RP, PSL i SLD proponuje wprowadzenie zasady naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

 

Przedmiotem naszych prac będzie również poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (druki nr 988 i 1164). Projekt zakłada, że sprawy sądowe wszczynane elektronicznie nie będą kierowane do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania pozwanego, lecz przydzielane tym, które są mniej obciążone. Ma to dotyczyć wyłącznie tych spraw, w których dla pozwanego nie ma znaczenia, gdzie mieści się sąd rozpoznający sprawę. Projekt przewiduje też zwiększenie praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. W przypadku, gdy np. nakaz zapłaty jest wydawany pod nieobecność dłużnika, komornik na samym początku postępowania komorniczego będzie miał obowiązek poinformować go o przysługujących mu prawach, w tym także prawie do odwołania się. Wnioskodawcy proponują też wprowadzenie procedury wstrzymania postępowania komorniczego na wniosek dłużnika. Zmiany dotyczą spraw prowadzonych na podstawie, m.in. nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wnioskodawcy proponują też, aby w postępowaniu tym były rozpatrywane sprawy rozpoczęte nie dawniej niż 5 lat przed wniesieniem pozwu do e-sądu. Komisja zaproponowała skrócenie tego terminu do 3 lat. Ponadto, jeżeli wierzyciel świadomie wskaże w pozwie błędny adres dłużnika, będzie on podlegał karze grzywny do 5 tys. zł.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 4 stycznia 2013 r., po czym projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 7 marca 2013 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawi poseł Borys Budka.
 


Pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (druk nr 1124) to kolejny punkt 36. posiedzenia Sejmu. Projekt dotyczy usunięcia sprzeczności między treścią art. 165 § 2 i 1135 k.p.c. a art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustanawiającym zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Proponowane rozwiązanie polega na rozszerzeniu stosowania zasady, że nadanie pisma procesowego na poczcie jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Obecnie zasada ta dotyczy tylko polskich placówek pocztowych operatora publicznego. Zgodnie z nowelizacją za wniesione do sądu byłoby uznawane również pismo procesowe nadane w placówce pocztowej w innym państwie członkowskim UE. Druga z zaproponowanych zmian polega na usunięciu obowiązku wskazywania przez stronę pełnomocnika do doręczeń w Polsce w sytuacji, gdy miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu albo siedziba strony postępowania znajduje się w którymkolwiek z krajów UE.

Projekt wpłynął do Sejmu 14 grudnia 2012 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO. 21 lutego 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi posłanka Elżbieta Achinger.  

 

 

Transmisja obrad dostępna tutaj, więcej na: sejm.gov.pl.

 

 

Źródło, fot. sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio