Platforma złożyła projekt ustawy o ogrodach działkowych [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Platforma złożyła projekt ustawy o ogrodach działkowych [WIDEO]

Dodano: 27 marca 2013

Foto

Likwidację Polskiego Związku Działkowców, a także zawieranie bezterminowych umów na prowadzenie ogrodów zakłada, złożony wczoraj (26.03.) przez Platformę Obywatelską, projekt ustawy o ogrodach działkowych.  Propozycja PO zdecydowanie poprawi sytuację działkowców, którzy wreszcie będą mogli  „spać spokojnie” - poinformował poseł Stanisław Huskowski, kierujący zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie  projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych [WIDEO].

 

W połowie ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zakwestionował, m.in. przepisy określające przywileje Polskiego Związku Działkowców (PZD). Projekt zakłada likwidację PZD i rozdysponowanie mienia tej organizacji pomiędzy skarb państwa a gminy. Grunty, budynki i urządzenia znajdujące się w granicach ogrodu, niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ogrodu działkowego i przeznaczone do wspólnego korzystania przez działkowców mają, według propozycji Platformy Obywatelskiej, stać się mieniem właściciela gruntu. Pozostałe mienie miałoby wejść w skład tworzonego Krajowego Funduszu Ogrodowego.

 

Zgodnie z projektem, działkowcy zachować mają prawa do swoich altan, obiektów gospodarczych i innych budowli. Projekt w znacznym stopniu chroni prawa działkowców do dalszego korzystania z działek. Ustanawia bowiem na gruntach, na których w dniu wejścia w życie ustawy będą istnieć ogrody działkowe, obowiązek zawarcia przez właścicieli ze stowarzyszeniami ogrodowymi reprezentującymi działkowców, bezterminowych umów na prowadzenie ogrodów.

 

Likwidacja ogrodów byłaby możliwa jedynie w celu realizacji inwestycji celu publicznego, lub innego celu zapisanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W obu tych przypadkach właściciel gruntu (gmina, skarb państwa) miałby obowiązek zapewnienia działkowcom działek w innych ogrodach lub odtworzenia ogrodu w innym miejscu. Ponadto we wszystkich przypadkach likwidacji ogrodu, właściciel gruntu musiałby wypłacić odszkodowanie za utracone mienie i poniesione nakłady na inwestycje wspólne.

 

Projekt zwalnia nieruchomości gruntowe, a także budynki posadowione i użytkowane zgodnie z prawem, z podatków i opłat lokalnych. Ogranicza też opłaty roczne, jakie działkowcy musieliby płacić na rzecz właściciela gruntu do kwoty nie większej niż pięciokrotność wysokości podatku rolnego.

 

Zgodnie z propozycją Platformy Obywatelskiej, ogrody prowadzić miałyby stowarzyszenia zakładane przez działkowców. Przynależność do stowarzyszenia będzie dobrowolna. Stowarzyszenie będzie zawierało z właścicielem gruntu umowę o prowadzenie ogrodu, zawierającą między innymi zasady korzystania z gruntu, budynków i urządzeń znajdujących się w ogrodzie, a także wysokość opłat rocznych. Stowarzyszenie ogrodowe zawierać będzie też umowy o korzystanie z działki z działkowcami.

 

Projekt wprowadza nowe narzędzie do walki z działkowcami łamiącymi zakaz wykorzystywania działki do celów mieszkaniowych albo prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z propozycją, wójt, burmistrz, prezydent mogliby co rok nakładać kary pieniężne na takich działkowców w wysokości do trzykrotności (łamanie zakazu zamieszkiwania) lub do pięciokrotności (łamanie zakazu działalności gospodarczej) podatku od nieruchomości liczonego dla budynku w którym prowadzi się działalność gospodarczą.

 

Autorzy projektu chcą, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2014 r. "Wydaje się, że do tego czasu nie tylko zakończy się proces legislacyjny, ale działkowcy, a przynajmniej ich część, zdążą założyć stowarzyszenia ogrodowe, by być gotowym na podjęcie negocjacji z właścicielami gruntów w celu zawarcia umowy o prowadzenie ogrodu" - napisano w uzasadnieniu projektu.

 

 

 

 

Źródło: platforma.org, sejm.gov.pl

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio