45. posiedzenie Sejmu RP - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

45. posiedzenie Sejmu RP

Dodano: 10 lipca 2013

Foto

Prezydenckie weto do obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych i projekt głowy państwa w tej sprawie oraz głosowanie nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, dotyczącą, tzw. uboju rytualnego, to najważniejsze punkty rozpoczynającego się dzisiaj 45. posiedzenia Sejmu. Transmisja z posiedzenia Izby dostępna tutaj.

 

 

Decyzja o reformie wzbudziła liczne kontrowersje

 

Prezydent Bronisław Komorowski wetując obywatelską ustawę zakładającą przywrócenie 79 sądów rejonowych, zniesionych w wyniku, tzw. reformy Gowina, skierował jednocześnie do Sejmu własny projekt zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Według prezydenta, kontrowersje dotyczące tej regulacji wzbudziła decyzja ministra sprawiedliwości z 2012 r. dokonująca głębszej, zakrojonej na szerszą skalę reformy struktury sądów rejonowych, niestety, reformy bez szerokich konsultacji społecznych.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego projektu, podjęte przez Jarosława Gowina działania wywołały sprzeciw wielu środowisk i stały się bodźcem do przygotowania inicjatywy obywatelskiej. Przedstawiciele samorządu terytorialnego sprzeciwiali się likwidacji sądów, wskazując na ograniczenie dostępności obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz podejmowaniu decyzji o likwidacji sądów przez ministra, bez wystarczającej wiedzy o potrzebach obywateli i lokalnych uwarunkowaniach społecznych.

 

Prezydent przejął inicjatywę

 

Według prezydenta, rezultatem braku skutecznego dialogu i niewypracowania rozwiązania kompromisowego było złożenie do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy  - Prawo o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje przywrócenie zlikwidowanych sądów oraz

 

 

   

zakłada zmianę zasad tworzenia sądów poprzez pozbawienie ministra sprawiedliwości kompetencji do tworzenia i znoszenia sądów powszechnych i przeniesienie tego uprawnienia na Sejm.

 

Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, iż akceptacja propozycji konstrukcji zawartej w obywatelskim projekcie, wprowadzającym regułę tworzenia sądów w drodze ustawy oznaczałaby zgodę na obarczenie ustawodawcy obowiązkiem stworzenia każdego sądu w aspekcie organizacyjnym, lokalowym i kadrowym, jak też dokonywania zmian w tym zakresie w trybie zmiany ustawy.

 

Kategoryczna, ustawowa zmiana trybu poprzez odebranie ministrowi sprawiedliwości kompetencji do tworzenia i likwidowania sądów i przeniesienie odpowiedzialności w tej sprawie na Sejm, jest działaniem burzącym istniejący system, który dla poprawy funkcjonalności wymaga przemodelowania, a nie radykalnych zmian - podkreślał Bronisław Komorowski.

 

Decyzje w oparciu o precyzyjne kryteria

 

Prezydent zaznaczył, że przedłożona nowelizacja, Jego autorstwa, przewiduje rozwiązanie racjonalne: pozostawia ministrowi sprawiedliwości kompetencje do tworzenia i znoszenia sądów, ale jednocześnie wprowadza precyzyjne kryteria, na których on powinien się opierać, decydując o tworzeniu lub znoszeniu sądu. Zmiana wynika z analizy dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie oraz sygnałów z różnych środowisk, które wskazują, że obecny sposób konsultowania zmian w strukturze sądów jest niewystarczający dla osiągnięcia porozumienia w tej kwestii.

 

Jak podkreśla głowa państwa, wprowadzenie do ustawy obiektywnych przesłanek tworzenia i znoszenia sądów, związanych z kryterium ludnościowym i kryterium ilości rozpatrywanych spraw, zagwarantuje stosowanie przez

ministra sprawiedliwości jednakowych dla wszystkich kryteriów i ograniczy swobodę decyzji. Jednocześnie pozwoli na zracjonalizowanie tego procesu i da możliwość realnej oceny potrzebnych zmian w strukturze sądów na podstawie weryfikowalnych kryteriów. Pozostawienie w kompetencji ministra zadania tworzenia i znoszenia sądów wydaje się być racjonalne z punktu widzenia zapewnienia sprawności wymiaru sprawiedliwości. Rozwiązanie to jest zgodne z Konstytucją, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 27/12 z dnia 27 marca 2013 r. (druki nr 1508 i druk nr 1509).     

 

W piątek głosowanie nad, tzw. ubojem rytualnym


W ostatnim dniu posiedzenia Izby, w piątek, zaplanowane jest głosowanie nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, dotyczącą, tzw. uboju rytualnego. Nowelizacja wprowadza ustawową dopuszczalność dokonywania uboju zwierząt metodami wymaganymi przez obrzędy religijne, czyli niepoprzedzonego ogłuszeniem, pod warunkiem, że podczas uboju nie są stosowane systemy krępowania bydła w nienaturalnym położeniu, tj. klatki obrotowe. Projekt ma na celu utrzymanie konkurencyjności polskiej branży mięsnej na rynku światowym i zachowanie kilku tysięcy miejsc pracy pracowników firm zajmujących się ubojem zwierząt wykonywanym zgodnie z obyczajami religijnymi.

 

Założeniem projektu jest też zachowanie prawa grup wyznaniowych do obrzędów religijnych zgodnych z ich prze-

    

konaniami. Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego obowiązuje zakaz uboju zwierząt bez uprzedniego ich ogłuszania, co w efekcie wyklucza ubój rytualny. Po pierwszym czytaniu komisja przyjęła poprawki polegające na, m.in. wpisaniu wprost do ustawy zasad przeprowadzania uboju rytualnego. Ubój taki miał być zgłaszany powiatowemu lekarzowi weterynarii, co najmniej na 3 dni przed jego planowanym terminem.

 

 

Projekt wpłynął do Sejmu 10 maja 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 28 maja 2013 r. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Drugie czytanie zostało przeprowadzone 19 czerwca 2013 r. (druki nr 1370, 1458 i 1458-A)

 

 

Więcej: sejm.gov.pl

 

 

 

 

 

Źródło, fot: sejm.gov.pl / Krzysztof Białoskórski, prezydent.pl, Wojciech Grzedziński

 

 

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio