Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Reformujemy prawo budowlane [Infografika]

Dodano: 31 lipca 2013

Foto

Uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego dla większości inwestycji, to główne założenia przyjętego pod koniec lipca przez Radę Ministrów projektu nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Proponowane regulacje realizują zobowiązanie z exposé premiera, w którym zapowiedział on uproszczenie procedur budowlanych i skrócenie czasu wydawania pozwoleń na budowę.

 

Zmiany mają za zadanie zmniejszyć nadmierną liczbę czynności związanych z procesem budowlanym spowalniających inwestycje.

 

Łatwiej o budowę domu jednorodzinnego

 

Zniesiony zostanie wymóg uzyskania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych. Chodzi o budynki, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją oraz te, które nie oddziałują negatywnie na środowisko. W tych przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia.

 

Dzięki nowemu rozwiązaniu nie trzeba będzie wydawać rocznie ok. 48 tys. decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony praw właścicieli nieruchomości sąsiednich – inwestor, przed rozpoczęciem budowy, będzie musiał poinformować o niej sąsiadów.

 

Jednocześnie budowa budynków jednorodzinnych - bez pozwolenia - ma uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Niezgodność zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego z ustaleniami planu miejscowego lub wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy będzie podstawą do sprzeciwu wobec takiej inwestycji.

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obejmie większą liczbę obiektów i zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie. Procedura zawiadomienia o zakończeniu budowy ma dotyczyć dodatkowo: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, obiektów magazynowych, budynków kolejowych, a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. W praktyce, pozwolenie na użytkowanie będzie dotyczyć ograniczonej liczby obiektów. Czas oczekiwania na uzyskanie milczącej zgody na użytkowanie, czyli brak sprzeciwu administracji zostanie skrócony do 14 dni, który obecnie wynosi 21 dni.

 

Uproszczone formalności

 

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę, takich jak, np. hala magazynowa, procedury budowlane będą krótsze o ok. 120 dni. Uproszczone zostaną formalności dotyczące projektu budowlanego. Nie trzeba będzie do niego dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie będą także potrzebne oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną, z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takich uzgodnienia nadal będą konieczne.

 

Inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. W praktyce chodzi o sytuację, kiedy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Obecnie roboty budowlane może rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej. Nowe rozwiązanie oznacza pominięcie czasu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji, czyli inwestor zyska co najmniej 14 dni.

 

Zlikwidowany zostanie także obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Nie trzeba będzie zawiadamiać nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, po którym następuje 7-dniowy okres oczekiwania przed nabyciem uprawnienia do rozpoczęcia takich robót.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: transport.gov, fb.com/PlatformaObywatelska, mowijakmy.pl, za photos.com

 

 

 

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio